แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงาน ของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
Topมาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. 2547"
Topมาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
Topมาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"สำนักงานผู้แทน" หมายความว่า สำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้น ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย ซึ่งทำขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547
"พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้แทน" หมายความว่า บุคลากรทุกคนของธนาคารพัฒนาเอเชียที่แต่งตั้งโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย ให้ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานผู้แทน
Topมาตรา 4 เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยของสำนักงานผู้แทน ให้บรรลุตามความมุ่งประสงค์
(1) ให้สำนักงานผู้แทนเป็นนิติบุคคล และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
(2) ให้สำนักงานผู้แทน สถานที่ตั้ง ทรัพย์สิน สินทรัพย์และบรรณสารของสำนักงานผู้แทน ผู้บริหารของสำนักงานผู้แทน พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้แทน ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงาน ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ในประเทศไทยระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547 หรือความตกลงที่อาจมีขึ้นระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
Topมาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่จะได้มีการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการประสานงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับธนาคารพัฒนาเอเชีย และสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการดำเนินงานและปฏิบัติงาน ของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี


  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update