แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชการปัจจุบัน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
Topมาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2547"
Topมาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
Topมาตรา 3 ให้จัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เรียกว่า "ศาลจังหวัดทองผาภูมิ" และจะเปิดทำการเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
Topมาตรา 4 ให้ศาลจังหวัดทองผาภูมิมีเขตตลอดท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี
ในระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดทำการศาลจังหวัดทองผาภูมิตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 3 ให้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีเขตอำนาจตลอดถึงเขตศาลจังหวัดทองผาภูมิด้วย
บรรดาคดีของเขตท้องที่อำเภอที่ระบุในวรรคหนึ่ง ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลจังหวัดกาญจนบุรีวันเปิดทำการศาลจังหวัดทองผาภูมิตามมาตรา 3 นั้น ให้คงพิจารณาพิพากษาในศาลจังหวัดกาญจนบุรีส่วนคดีที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งกำหนดให้นั่งพิจารณาที่อำเภอทองผาภูมิ ก่อนวันเปิดทำการศาลจังหวัดทองผาภูมิ ให้โอนไปพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลจังหวัดทองผาภูมิ
Topมาตรา 5 ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีเขตตลอดท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องที่อำเภอดังกล่าว และโดยที่ มาตรา 234 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่า บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update