แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน


พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
Topมาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ เครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2547"
Topมาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
Topมาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
"อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" หมายความว่า บุคคลซึ่งเคยเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
"เครื่องแบบ" หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายต่างๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่กำหนดให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรืออดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ง
Topมาตรา 4 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบในการแต่งเครื่องแบบแต่ละประเภท ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรืออดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามประกาศที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Topมาตรา 5 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรืออดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยที่ตนไม่มีสิทธิแต่ง ถ้าได้กระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะแต่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
Topมาตรา 6 ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่ขณะนี้ยังไม่มีเครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อแต่งในโอกาสที่ทำหน้าที่ต่างๆ สมคารกำหนดให้มีเครื่องแบบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นไว้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update