แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และตั้งรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
Topมาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547"
Topมาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
Topมาตรา 3 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ให้ตั้งเป็นจำนวน 135,500,000,000 บาท มีรายการตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 4
Topมาตรา 4 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบกลาง ในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ ให้ตั้งเป็นจำนวน 135,500,000,000 บาท จำแนกดังนี้
(1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 33,040,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 14,590,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 16,570,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 59,000,000,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 12,300,000,000 บาท
Topมาตรา 5 ให้ตั้งรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นจำนวน 39,000,000,000 บาท
Topมาตรา 6 ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
Topมาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
1. เนื่องจากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นจำนวน 135,500,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อจัดสรรเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ ตาม พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2546 และ พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 เป็นจำนวน 33,040,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นจำนวน 14,590,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ เป็นจำนวน 16,570,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นจำนวน 59,000,000,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นจำนวน 12,300,000,000 บาท
2. เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินคงคลังเพื่อไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง ดังนั้น จึงต้องตั้งรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นจำนวน 39,000,000,000 บาท
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update