แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
 
 
     
 
รวม กฎ [จัดเรียงตามตัวอักษร]

ก.ค. ก.ตร. การตรวจเรือ
ก.ค.ศ. ก.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี
ก.พ.        

  กฎ ก.ค.
  ฉ.25 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523
ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู [อ่าน]
top
  กฎ ก.ค.ศ.
  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ก.ค.ศ. พ.ศ.2548 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548 [อ่าน]
top
  กฎ ก.ตร.
  ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจหรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.. [อ่าน]
ว่าด้วยการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและการคัดเลือก.. [อ่าน]
ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตำรวจ หรือการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.. [อ่าน]
ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ ไปปฏิบัติงานใด ๆ.. [อ่าน]
ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชตำรวจ พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 [อ่าน]
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.2547 [อ่าน]
top
  กฎ ก.พ.
  ฉ.25 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน [อ่าน]
ฉ.26 พ.ศ.2548 ออกตามความในพรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน [อ่าน]
ฉ.27 พ.ศ.2548 ออกตามความในพรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [อ่าน]
ฉ.28 พ.ศ.2548 ออกตามความในพรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือน [อ่าน]
ฉ.29 พ.ศ.2548 ออกตามความในพรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน [ขอข้อมูล]
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน ฉ.2 พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน ฉ.3 พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน ฉ.4 พ.ศ.2548 [อ่าน]
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2547.. [อ่าน]
top
  กฎ ก.ร.
  ว่าด้วยการยกเลิกกฎ ก.ร. ฉ.3 พ.ศ.2518 ออกตามความในพรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความชำนาญจากการศึกษา การฝึกอบรม หรือการทำงานสูงกว่าที่ ก.ร. กำหนดไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2547.. [อ่าน]
ว่าด้วยโรค พ.ศ.2547.. [อ่าน]
top
  กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ
  ฉ.28 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ฉ.29 พ.ศ.2546 [อ่าน]
ฉ.30 พ.ศ.2547 [ขอข้อมูล]
top
  กฎสำนักนายกรัฐมนตรี
  ฉ.92 พ.ศ.2546 ออกตามความในพรบ. เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 [อ่าน]
ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2546 [อ่าน]
ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการประจำด่านอาหารและยา พ.ศ.2546 [อ่าน]
top
 
      
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update