กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎ ก.ร.
:: ว่าด้วยการยกเลิกกฎ ก.ร. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความชำนาญจากการศึกษา การฝึกอบรม หรือการทำงานสูงกว่าที่ ก.ร. กำหนดไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

ตามที่กฎ ก.ร. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2518) ได้กำหนดให้ผู้มีความรู้ความชำนาญจากการศึกษาการฝึกอบรม หรือการทำงานสูงกว่าที่ ก.ร. กำหนดไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง นั้น
โดยที่กฎ ก.ร. ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับ ก.ร. ได้มีมติให้นำกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544 มาให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาถือปฏิบัติโดยอนุโลม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 (3) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ก.ร. ออกกฎ ก.ร. ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1[1] กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎ ก.ร. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความชำนาญจากการศึกษา การฝึกอบรม หรือการทำงานสูงกว่าที่ ก.ร. กำหนดไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา
ประธาน ก.ร.
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update