กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 163 และ มาตรา 165 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎข้อบังคับนี้เรียกว่า "กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 กฎข้อบังคับและระเบียบในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งกฎข้อบังคับนี้ให้ใช้กฎข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ ใน ข้อ 1 ภาคที่ 1 หมวด ก. แห่งกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528
"ใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย" หมายความว่า เอกสารที่เจ้าพนักงานตรวจเรือออกให้แก่เรือเพื่อรับรองว่า เรือที่ระบุชื่อในใบสำคัญแสดงการตรวจเรือนี้ได้รับการตรวจเรือโดยเจ้าพนักงานตรวจเรือหรือสมาคมจัดชั้นเรือ (CLASSIFICATION SOCIETY) หรือนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ให้เป็นผู้ตรวจเรือได้รับการตรวจตามข้อกำหนดของกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ และข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย และมีความแข็งแรงมีความคงทนเหมาะสมในการจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 15 ก. ภาคที่ 1 หมวด ก. แห่งกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตาม กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ก. สำหรับเรือโดยสาร ที่มีขนาดเกิน 60 ตันกรอส ต้องกระทำทุกรอบ 12 เดือน เว้นแต่เป็นเรือโดยสารที่เดินภายในประเทศและเรือลำนั้นใช้สีชนิดพิเศษ หรือมีกรรมวิธีพิเศษป้องกันการสึกกร่อนของตัวเรือใต้แนวน้ำและได้ทำการตรวจสภาพใต้แนวน้ำ โดยวิธีการถ่ายภาพใต้น้ำ หรือวีดีทัศน์ใต้น้ำตามระเบียบการตรวจเรือแล้วพบว่าสภาพตัวเรือและสีที่สามารถใช้งานต่อไปได้อีก เจ้าพนักงานตรวจเรืออาจผ่อนผันการเข้าอู่ของเรือนั้นได้ตามสภาพตัวเรือนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่เมื่อได้รับการผ่อนผันแล้วต้องไม่ทำให้ระยะเวลาการเข้าอู่หรืออยู่บนคานลาดเพื่อรับการตรวจห่างกันเกินกว่า 24 เดือน"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 19 ภาคที่ 1 หมวด ค. แห่ง กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 19 การตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเป็นเรือไทยครั้งแรก สำหรับเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไป ให้ทำการตรวจตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 และ ข้อ 7 ของหมวดนี้ เว้นแต่เมื่อเรือนั้นได้รับการตรวจบนอู่แห้งหรือบนคานลาดมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน และเจ้าพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีได้ตรวจสภาพเรือใต้แนวน้ำโดยวิธีถ่ายภาพใต้น้ำ หรือวีดีทัศน์ใต้น้ำตามระเบียบการตรวจเรือแล้วพบว่าสภาพตัวเรือ และสีที่สามารถใช้งานต่อไปได้อีก เจ้าพนักงานตรวจเรืออาจผ่อนผันการเข้าอู่ของเรือนั้นได้ตามสภาพตัวเรือนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่เมื่อได้รับการผ่อนผันแล้วต้องไม่ทำให้ระยะเวลาการเข้าอู่หรืออยู่บนคานลาดเพื่อรับการตรวจห่างกันเกินกว่า 24 เดือน หรือ 30 เดือนหากใช้สีชนิดพิเศษหรือกรรมวิธีพิเศษป้องกันการสึกกร่อนของตัวเรือใต้แนวน้ำ
ในกรณีที่เรือได้รับการตรวจและรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้การยอมรับ เจ้าพนักงานตรวจเรืออาจผ่อนผันการเข้าอู่แห้งของเรือนั้นได้ตามสภาพและหลักฐานการตรวจเรือของสมาคมจัดชั้นเรือนั้นๆ"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 9 แห่ง กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2539 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 9 แบบใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ (แบบ ตร. 20-1ก และแบบ ตร. 20-1ข) ใบสำคัญรับรองต่างๆ ใบสำคัญรับรองการยกเว้น ใบสำคัญรับรองการจัดชั้นเรือของรัฐบาลไทย และแผ่นป้ายวงกลมแสดงว่าเรือได้ผ่านการตรวจประจำปีให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดในภาคผนวก (ก) ท้ายกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฉบับนี้
สำหรับแผ่นป้ายวงกลมแสดงว่าเรือได้ผ่านการตรวจประจำปีให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2547"
ข้อ 8 เจ้าพนักงานตรวจเรือจะออกใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยให้แก่เรือที่มีใบสำคัญรับรอง ตามข้อกำหนดของกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ และข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
ข้อ 9 ในการออกใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบสำคัญแสดงการตรวจเรือจากเจ้าของเรือ หรือผู้แทนเจ้าของเรือผู้ยื่นคำร้องตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก (ข) ท้ายกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฉบับนี้
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็นผู้รักษาการตามกฎข้อบังคับนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันชัย ศารทูลทัต อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update