กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 163 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎข้อบังคับนี้เรียกว่า "กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2528 และบรรดากฎข้อบังคับและระเบียบในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งกฎข้อบังคับนี้ให้ใช้กฎข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 เรือยนต์เพลาใบจักรยาวที่อนุญาตให้ใช้ในน่านน้ำไทย ต้องมีลักษณะดังนี้
4.1 เรือที่มีความยาวไม่เกิน 10 เมตร ต้องมีเครื่องยนต์ชนิดไม่เกิน 4 สูบ และมีกำลังของเครื่องยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
4.2 เรือที่มีความยาวเกิน 10 เมตร และหรือมีความยาวไม่เกิน 17 เมตร ต้อมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 250 กิโลวัตต์
4.3 ให้ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร เป็นบุคคลคนเดียวกันได้ ทั้งนี้ บุคคลนั้นต้องมีประกาศนียบัตรของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สำหรับควบคุมเรือและสำหรับควบคุมเครื่องจักรสำหรับเรือลำนั้นได้
ข้อ 5 เรือยนต์เพลาใบจักรยาวที่ใช้สำหรับบรรทุกคนโดยสาร ต้องมีความยาวไม่เกิน 17 เมตร
ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็นผู้รักษาการตามกฎข้อบังคับนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันชัย ศารทูลทัต อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update