กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8  
 
:: กฎสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 นายกรัฐมนตรีออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรีไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่ง กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 เครื่องแบบสำหรับข้าราชการชาย มี 3 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบปกติสีกากี ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากี
(ข) เสื้อคอพับสีกากี
(ค) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากี
(ง) เข็มขัดหนังหรือเข็มขัดด้ายถักสีดำ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำชนิดผูกเชือกหรือมีซิป
(ฉ) ถุงเท้าสีดำ
(2) เครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีกากี หรือหมวกนิรภัยสีเหลือง
(ข) เสื้อคอแบะแขนยาวสีกากี
(ค) กางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากี
(ง) เข็มขัดหนังหรือเข็มขัดด้ายถักสีดำ
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหรือหุ้มข้อหรือหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำชนิดผูกเชือกหรือมีซิป
(ฉ) ถุงเท้าสีดำ
(3) เครื่องแบบปฏิบัติการสีดำ มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี เว้นแต่สีที่กำหนดเป็นสีกากีให้เป็นสีดำ
เสื้อกันหนาวให้ใช้สวมทับซ้อนเครื่องแบบทุกชนิดในโอกาสอันควร"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 4 แห่งกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) หมวกแก๊ปทรงอ่อน มี 2 สี คือ
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีทำด้วยผ้า ตอนหน้ามีกะบังสีเดียวกับหมวก มีตราหน้าหมวกเป็นตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก ทำด้วยผ้า สูง 4.5 เซนติเมตร สำหรับข้าราชการระดับ 1 ถึงระดับ 6 ปักด้วยไหมสีดำ สำหรับข้าราชการระดับ 7 ถึงระดับ 10 ปักด้วยไหมหรือดิ้นสีทอง
(ข) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีดำทำด้วยผ้า ตอนหน้ามีกะบังสีเดียวกับหมวก มีตราหน้าหมวกเป็นตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนก ทำด้วยผ้า สูง 4.5 เซนติเมตร สำหรับข้าราชการระดับ 1 ถึงระดับ 6 ปักด้วยไหมสีทอง สำหรับข้าราชการระดับ 7 ถึงระดับ 10 ปักด้วยไหมหรือดิ้นสีทอง"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 และ ข้อ 6 แห่งกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 เสื้อ มี 5 แบบ คือ
(1) เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ที่อกเสื้อมีกระเป๋าปะมีปกกระเป๋าสองข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยมมุมมนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม ขัดดุมข้างละ 1 ดุม ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสายกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะห่างกันพอสมควรดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ เมื่อสวมเสื้อให้ขัดดุมทุกดุมยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
 
  (2) เสื้อคอแบะสีกากี แขนยาวทรงกระบอก ปกเสื้อแบะมุมปกแหลม ตัวเสื้อผ่าอกตลอดไม่มีสาบ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยมมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีปกกระเป๋า ขัดดุมข้างละ 1 ดุม มุมกระเป๋าด้านล่างและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดมุมพองาม ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร เมื่อสวมเสื้อให้ขัดดุมทุกดุมและสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง หากพับปลายแขนเสื้อให้พับขึ้นมาเพียงศอก
(3) เสื้อคอแบะสีดำ มีลักษณะและวิธีการแต่งเช่นเดียวกับเสื้อคอแบะสีกากีตาม (2)
(4) เสื้อกันหนาวคอพับสีดำ แขนยาวทรงกระบอก มีสายรัดด้านนอกข้อมือ ปลายแหลมมีดุมที่ข้อมือข้างละดุม ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ติดซิปสีดำ มีแผ่นผ้าติดดุม 5 ดุม ปิดทับซิป ที่เอวเสื้อมีสายรัดอยู่ด้านใน ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋าเจาะมีปกกระเป๋าติดดุมข้างละ 1 ดุม ปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร ยาวขวางตลอดแนวอกเสื้อทั้งสองข้างซ้ายและขวา ระหว่างเอวเสื้อกับชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยม ปกกระเป๋าเป็นรูปห้าเหลี่ยม ชายกลางแหลมมีดุมข้างละ 1 ดุม ชายเสื้อยาวคลุมสะโพกพองาม ดุมทั้งหมดเป็นดุมชนิดใช้กดติดรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเข้ม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร
(5) เสื้อกันหนาวคอพับสีดำ แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 2 ดุม ตัวเสื้อผ่าอกตลอดติดซิปสีดำ ที่เอวเสื้อมีกระเป๋าเจาะสองข้างเฉียงพองาม ชายเสื้อกว้าง 6.5 เซนติเมตร เย็บต่อกับตัวเสื้อมีแถบผ้าชายกลางแหลม กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร มีรังดุมที่ปลายชายกลาง แถบผ้าชายกลางแหลมเย็บติดกับชายเสื้อตรงแนวตะเข็บข้างลำตัวทั้งสองข้าง มีดุม 2 ดุม เรียงตามชายเสื้อห่างกัน 4 เซนติเมตร สำหรับขัดแถบผ้าชายกลางแหลม
เสื้อกันหนาวทั้งสองแบบมีอินทรธนูสีดำ ยาวตามความยาวของบ่า เย็บติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ปลายแหลม ด้านไหล่กว้าง 5 เซนติเมตร ด้านคอกว้าง 4 เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบน ทำด้วยวัตถุสีเข้ม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร
เสื้อกันหนาวแบบใดจะใช้กับข้าราชการตำแหน่งใด ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์กำหนด
" ข้อ 6 กางเกงมี 3 แบบ คือ
(1) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากี ขาตรงไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 26 เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงกว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร จำนวน 7 ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะ ข้างละ 1 ประเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะ 2 ข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีปกกระเป๋า
(2) กางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากี ขาตรงไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 26 เซนติเมตร ด้านหน้ามีกระเป๋าปะ ปากกระเป๋าเฉียง ไม่มีปกกระเป๋า ที่แนวตะเข็บ กางเกงด้านข้างบริเวณเหนือเข่าเป็นกระเป๋าปะมีสองตะเข็บ มีปกกระเป๋าขัดดุม 2 ดุม ด้านหลังมีกระเป๋าหลังสองข้าง เป็นกระเป๋าปะมีปกรูปสี่เหลี่ยมมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองามขัดดุม 2 ดุมดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเดียวกับสีกางเกง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ใช้สวมใส่กับเสื้อคอแบะแขนยาวสีกากี หากสวมประกอบกับรองเท้าครึ่งน่องให้สอดปลายขากางเกงไว้ในรองเท้า ในบางโอกาสจะไม่สอดปลายขาไว้ในรองเท้าก็ได้
(3) กางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากีตาม (2) ใช้สวมใส่กับเสื้อคอแบะแขนยาวสีดำ หากสวมประกอบกับรองเท้าครึ่งน่องให้สอดปลายขากางเกงไว้ในรองเท้า ในบางโอกาสจะไม่สอดปลายขาไว้ในรองเท้าก็ได้"
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ ข้อ 7 แห่งกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478
"ข้าราชการระดับ 1 ถึงระดับ 6 ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังหรืออยู่ยามรักษาการณ์อาจใช้เข็มขัดสนามด้ายถักสีดำ กว้าง 5 เซนติเมตร คาดทับเข็มขัดหนังสีดำอีกชั้นหนึ่งได้"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 10 แห่งกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 10 เครื่องแบบสำหรับข้าราชการหญิง มี 4 ชนิด คือ
(1) เครื่องแบบปกติเสื้อคอพับสีกากี ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงกลมทางพับปีกสีกากี
(ข) เสื้อคอพับสีกากี หรือเสื้อคอพับปล่อยชายเสื้อสีกากี
(ค) กระโปรงสีกากี หรือกางเกงขายาวแบบปกติสีกากี
(ง) เข็มขัดหนังหรือเข็มขัดด้ายถักสีดำ หรือเข็มขัดผ้าสีกากี
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ
(2) เครื่องแบบปกติเสื้อคอแบะสีกากี ประกอบด้วย
(ก) หมวดทรงกลมพับปีกสีกากี
(ข) เสื้อคอแบะปล่อยชายเสื้อสีกากี
(ค) กระโปรงสีกากี หรือกางเกงขายาวแบบปกติสีกากี
(ง) เข็มขัดหนังหรือเข็มขัดด้ายถักสีดำคาดทับเสื้อ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ
(3) เครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากีของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย
(4) เครื่องแบบปฏิบัติการสีดำ มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย
เสื้อกันหนาวให้ใช้สวมทับซ้อนเครื่องแบบทุกชนิดในโอกาสอันควร"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 และ ข้อ 15 แห่งกฎสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 12 เสื้อ มี 7 แบบ คือ
(1) เสื้อคอพับสีกากี มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย
(2) เสื้อคอพับปล่อยชายเสื้อสีกากี แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อยตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกตลอดไม่มีสาบ ติดดุมที่คอและแนวอกเสื้อ 4 ดุม เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่า มีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอดตัวเสื้อทั้งสองด้าน ด้านหลังจากเส้นต่อบ่าหลังมีตะเข็บผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้านเช่นเดียวกับด้านหน้า ระหว่างเอวเสื้อกับชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างมีกระเป๋าเจาะ ไม่มีปกกระเป๋า ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม และปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงหรือกางเกง
(3) เสื้อคอแบะปล่อยชายเสื้อสีกากี แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อยตลบชายกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ปกเสื้อแบะมุมปกแหลม ตัวเสื้อผ่าอกตลอดไม่มีสาบ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยมมุมมนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม ขัดดุมข้างละ 1 ดุม ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 4 ดุม ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ เดินคิ้วด้านหน้าเสื้อต่อจากเส้นบ่า มีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอดตัวเสื้อทั้งสองด้าน ด้านหลังจากเส้นต่อบ่าหลังมีตะเข็บผ่านตามตัวเสื้อทั้งสองด้านเช่นเดียวกับด้านหน้าที่เอวเสื้อมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัด ทำด้วยผ้าสีเดียวกับสีเสื้อ กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร จำนวน 4 ห่วงหรือจะไม่มีก็ได้ บนชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยมมุมมนมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง มีปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม ขัดดุมข้างละ 1 ดุม ความยาวของเสื้อให้คลุมสะโพกพองาม เมื่อสวมเสื้อให้ขัดดุมทุกดุม และปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงหรือกางเกง
(4) เสื้อคอแบะปล่อยชายเสื้อสีกากี แขนยาวทรงกระบอก ปกเสื้อแบะมุมปกแหลม ตัวเสื้อผ่าอกตลอดไม่มีสาบ ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยม มีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ 1 ดุม มุมกระเป๋าด้านล่างและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองามบริเวณเอวเสื้อทั้งสองข้างมีแถบผ้าสีเดียวกับสีเสื้อ กว้าง 4 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร ยึดไว้ด้วยดุม 2 ดุม ตามแนวนอน บนชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะรูปสี่เหลี่ยมมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่ง กว้าง 3.5 เซนติเมตร มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ 1 ดุม มุมกระเป๋าด้านล่างและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ติดดุมที่แนวอกเสื้อ 5 ดุม ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ใช้สวมใส่กับกางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากีเมื่อสวมเสื้อให้ขัดดุมทุกดุม และปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง หากพับปลายแขนเสื้อให้พับขึ้นมาเพียงศอก
(5) เสื้อคอแบะสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอแบะสีกากี ตาม (4) ใช้สวมใส่กับกางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีดำ เมื่อสวมเสื้อให้ขัดดุมทุกดุม และปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง หากพับปลายแขนเสื้อให้พับขึ้นมาเพียงศอก
(6) เสื้อกันหนาวคอพับสีดำ แขนยาวทรงกระบอก มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกันหนาวของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย
(7) เสื้อกันหนาวคอพับสีดำ แขนยาวรัดข้อมือ มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกันหนาวของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย
เสื้อกันหนาวแบบใดจะใช้กับข้าราชการตำแหน่งใด ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์กำหนด
" ข้อ 13 กระโปรงและกางเกง มี 4 แบบ คือ
(1) กระโปรงสีกากี ยาวปิดเข่าพอสมควร ตรงกลางด้านหลังมีจีบพับทบ และผ่าสูงจากชายกระโปรงประมาณ 20 เซนติเมตร ถึง 25 เซนติเมตร ด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีปกกระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย หรือจะไม่มีกระเป๋าก็ได้ ชายกระโปรงบานเล็กน้อยขอบกระโปรงมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้าสีเดียวกับกระโปรง กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร จำนวน 4 ห่วง หรือจะไม่มีก็ได้
(2) กางเกงขายาวแบบปกติสีกากี มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวแบบปกติของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย
(3) กางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากี มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีกากีของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย
(4) กางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวแบบปฏิบัติการสีดำของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชาย
" ข้อ 14 เข็มขัด มี 3 แบบ คือ
(1) เข็มขัดหนังสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชายใช้คาดทับขอบกระโปรงหรือกางเกงหรือคาดทับเสื้อ
(2) เข็มขัดด้ายถักสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายสีดำของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ชายใช้คาดทับกระโปรงหรือกางเกงหรือคาดทับเสื้อ สำหรับข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป
(3) เข็มขัดผ้าสีกากี สีเดียวกับสีเสื้อ กว้าง 2.5 เซนติเมตร หัวสี่เหลี่ยมหุ้มผ้าใช้คาดทับเสื้อคอพับปล่อยชายเสื้อสีกากี
ข้าราชการระดับ 1 ถึงระดับ 6 ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังหรืออยู่ยามรักษาการณ์อาจใช้เข็มขัดสนามด้ายถักสีดำ กว้าง 5 เซนติเมตร คาดทับเข็มขัดหนังสีดำอีกชั้นหนึ่งได้
" ข้อ 15 รองเท้า มี 2 แบบ คือ
(1) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำชนิดไม่ผูกเชือกแบบปิดปลายเท้า ส้น สูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร
(2) รองเท้าสูงครึ่งน่องหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำชนิดผูกเชือกหรือมีซิป
รองเท้าทุกแบบต้องไม่มีริ้วและลวดลาย"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 19 ข้อ 20 และ ข้อ 21 แห่งกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการผ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 19 การประดับอินทรธนูและเครื่องหมายแสดงระดับของเครื่องแบบปกตินั้น หากเป็นเครื่องแบบปฏิบัติการ ให้เปลี่ยนเป็นปักเครื่องหมายแสดงระดับบนปกเสื้อด้านซ้ายด้วยไหมสีดำสำหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี หรือด้วยไหมสีทองสำหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำ
สำหรับเสื้อกันหนาว ให้ประดับปลอกผ้าสีดำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายตัดตรงทั้งสองข้าง กว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร ปักเครื่องหมายแสดงระดับบนปลอกผ้าด้วยไหมหรือดิ้นสีทองที่ปลายขอบบนและล่างปักไหมหรือดิ้นสีทองเป็นแถบ กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาวตลอดแนวด้านกว้าง
" ข้อ 20 เครื่องหมายแสดงสังกัด ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปพระดุลพ่าห์ เครื่องแบบปกติให้ติดที่ปกเสื้อตอนหน้าทั้งสองข้าง
สำหรับเครื่องแบบปฏิบัติการ ให้ปักรูปพระดุลพ่าห์บนปกเสื้อด้านขวาด้วยไหมสีดำสำหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี หรือด้วยไหมสีทองสำหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำ
" ข้อ 21 เครื่องหมายราชทัณฑ์ เป็นรูปอาร์มด้านบนและล่างมนกลม มุมขอบบนทั้ง 2 ด้านเว้าหยักเป็นมุมแหลม ขนาดกว้าง 6.5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร ปักด้วยไหมเป็นรูปพระยมทรงสิงห์สีเหลืองทองบนพื้นสีดำอยู่ในวงกลมขอบขาว บนพื้นสีเลือดหมูขอบดำ มีคำว่า "กรมราชทัณฑ์" สีดำอยู่บนรูปพระยมทรงสิงห์ และมีคำว่า "Department of Corrections" ด้านล่างพระยมทรงสิงห์ใช้ติดที่โคนแขนเสื้อด้านไหล่ขวาของเสื้อเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากีและเสื้อเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำ"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 25 แห่งกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 25 ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ซึ่งแต่งเครื่องแบบพิเศษตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ หากเป็นเครื่องแบบปกติสีกากี ต้องติดป้ายชื่อพื้นสีดำ กว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน หรือชื้อตำแหน่งในสายงานตามที่องค์การกลางบริหารงานบุคคลกำหนด ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา หากเป็นเครื่องแบบปฏิบัติการ ต้องปักชื่อตัว ชื่อสกุล เหนือกระเป๋าบนขวา และปักชื่อหน่วยปฏิบัติงานที่สังกัดเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วยไหมสีดำสำหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีกากี หรือด้วยไหมสีทองสำหรับเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำ ตัวอักษรสูงไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ โดยเปลี่ยนเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกเสื้อให้สอดคล้องกับการโอนกรมราชทัณฑ์มาสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสมควรให้เพิ่มเครื่องแบบปฏิบัติการสีดำสำหรับการปฏิบัติภารกิจพิเศษกับเครื่องแบบปฏิบัติการของข้าราชการหญิง เนื่องจากเครื่องแบบของข้าราชการหญิงที่กำหนดไว้เดิมยังไม่มีชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมในการอยู่เวรยาม จึงทำให้ดูขาดความเข้มแข็งและคล่องตัว นอกจากนั้นเห็นสมควรให้มีแบบเสื้อกันหนาวไว้สำหรับสวมใส่ทับซ้อนเครื่องแบบปกติ หรือเครื่องแบบปฏิบัติการสำหรับการปฏิบัติงานในฤดูหนาว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ประดับเครื่องหมายแสดงระดับกันเสื้อกับหนาวด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎสำนักนายกรัฐมนตรีนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update