แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2543
 

:: บทนิยาม ข้อ 1-3
:: หมวด1 คณะกรรมการ ข้อ 4-8
:: หมวด2 วิธีการและกระบวนการ ข้อ 9-12
:: หมวด3 ค่าใช้จ่าย ข้อ 13
:: หมวด4 การนำเสนอความคิดเห็นของประชาชน ข้อ 14-15
:: หมวด5 อื่นๆ ข้อ 16

 
     

     
 
 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางการรับฟังความคิดเห็นเมื่อมีการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นหุ้น และเปลี่ยนรูปแบบรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐบาลไปเป็นรูปแบบบริษัท
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 13 (5) และ มาตรา 19 (9) แห่งพระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
"คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท" หมายความว่า คณะกรรมการการเตรียมการจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่แต่งตั้งตามระเบียบนี้
"บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
"ผู้แสดงความคิดเห็น" หมายความว่า ประชาชนผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
"ผู้ให้ข้อเท็จจริง" หมายความว่า ผู้แทนของกระทรวงการคลัง ผู้แทนของกระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนของรัฐวิสาหกิจ

:: หมวด 1 คณะกรรมการ
ข้อ 4 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแปลงทุนเป็นหุ้นแล้ว ให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 5 คน จากผู้ที่มีความเป็นกลาง และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของรัฐวิสาหกิจ โดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะรับฟังความคิดเห็นเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ โดยให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธาน
ข้อ 5 คณะกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลล้มละลาย
(2) ได้รับหรือเคยได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(4) เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้น
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) กิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่จะโอนให้แก่บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และส่วนที่จะให้ตกเป็นของกระทรวงการคลัง
(2) พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนไปเป็นลูกจ้างของบริษัท
(3) ร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อกำหนดอำนาจหรือสิทธิของรัฐวิสาหกิจที่แปลงทุนเป็นหุ้น ตามมาตรา 26 ของกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ
(4) ร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดเงื่อนเวลาการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจในกรณีมีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด
(5) เรื่องอื่นๆ อันเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งบริษัท ตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมอบหมาย
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรณีที่มีความจำเป็น ให้คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมการร้องขอ ทั้งนี้ จะขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชุม และออกคำสั่งใดๆ เพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม และให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว

:: หมวด 2 วิธีการและกระบวนการ
ข้อ 9 ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำประกาศโดยสรุปในเรื่องที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ 5 ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่มีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงทะเบียน และจัดให้มีการลงทะเบียนไปในคราวเดียวกัน รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
(2) กำหนดจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นตามที่เห็นสมควร และจัดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(3) กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระของผู้แสดงความคิดเห็น และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเป็นอันดับแรกก่อน
(4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแจกเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(5) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการแจ้งต่อกระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดให้มีผู้ให้ข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการอภิปรายตามประเด็นที่คณะกรรมการกำหนด และเมื่อการรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อใดเสร็จสิ้นแล้วให้สรุปผลและความเห็นของผู้แสดงความคิดเห็น ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) รายชื่อกรรมการ ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ให้ข้อเท็จจริง
(2) ข้อเท็จจริงโดยสรุปเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และการประชุม
(3) ข้อโต้เถียงของทุกฝ่ายและประเด็นที่กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
(4) ข้อสรุปหรือผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผลของทุกฝ่าย

:: หมวด 3 ค่าใช้จ่าย
ข้อ 13 ให้รัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างคณะทำงาน การประชาสัมพันธ์ การเตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของทางราชการ

:: หมวด 4 การนำเสนอความคิดเห็นของประชาชน
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการนำผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น
ข้อ 15 เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการแล้ว ให้ประกาศผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเปิดเผย

:: หมวด 5 อื่นๆ
ข้อ 16 ถ้ามีข้อขัดแย้งหรือปัญหาในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเป็นผู้วินิจฉัยในข้อขัดแย้งหรือปัญหานั้น


 

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2543
ศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

 
     
Update