แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
พ.ศ. 2548
 

:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า ข้อ 6-12
:: หมวด2 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ข้อ 13
:: หมวด3 ค่าตอบแทน ข้อ 14
:: หมวด4 บทเฉพาะกาล ข้อ 15-16


 
     

     
 
 

โดยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน มาตรฐานทางวิชาการ อัตราค่าบริการของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า วางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมการแข่งขันและป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดในทางมิชอบ พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า และช่วยปฏิบัติงานบางอย่างให้แก่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในเรื่องเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 (6) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2548"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป[1]
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"กิจการไฟฟ้า" หมายความว่า กิจการเกี่ยวกับการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า หรือกิจการอื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
"ระบบไฟฟ้า" หมายความว่า สายไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มาตรวัด หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์แก่การส่งหรือการจำหน่ายไฟฟ้า
"ระบบโครงข่ายไฟฟ้า" หมายความว่า ระบบส่งไฟฟ้า หรือระบบจำหน่ายไฟฟ้า
"ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า" หมายความว่า ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมบริหารและกำกับดูแลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความสมดุล มั่นคง มีเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ
"อัตราค่าบริการ" หมายความว่า อัตราค่าไฟฟ้า หรือค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการโดยผู้ประกอบกิจการ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
ข้อ 4 ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามระเบียบนี้หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

:: หมวด 1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า ประกอบด้วยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกสามถึงห้าคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาจากผู้ที่มีผลงาน หรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ในสาขาวิชาชีพด้านพลังงาน เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการไฟฟ้า ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในแต่ละสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ข้างต้นสามารถนำมารวมกันได้
ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าตามวรรคหนึ่งเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 13
ข้อ 7 ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งของพรรคการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(6) ไม่ดำรงตำแหน่งใด หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจบริหารในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจหรือดำเนินการในกิจการด้านพลังงานไฟฟ้า และไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ
ข้อ 8 ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกวาระได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ข้อ 9 ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการและเลขานุการ ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการและเลขานุการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการและเลขานุการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการและเลขานุการขึ้นใหม่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิม ให้ดำเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่ตามข้อ 13 เป็นการล่วงหน้าตามสมควร
ข้อ 10 นายกรัฐมนตรีอาจกำหนดให้ประธานกรรมการหรือกรรมการบางคนมีจำนวนทั้งหมดไม่เกินสามคน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทประจำซึ่งต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้
ข้อ 11 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการและเลขานุการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7
(5) นายกรัฐมนตรีให้ออกตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่แทน ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสามคน และให้นำความตามข้อ 9 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำกับดูแลอัตราค่าบริการของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตามแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด
(2) กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและป้องกันการใช้อำนาจการผูกขาด ในทางมิชอบ ตรวจสอบการดำเนินการของศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมทั้งกำหนดวิธีการ และกำกับการแข่งขัน การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
(3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริม และการเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการไฟฟ้า
(4) กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานทางวิชาการและความปลอดภัยของการประกอบกิจการไฟฟ้า มาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องจากการประกอบกิจการไฟฟ้า รวมถึงพิจารณาการร้องเรียน การอุทธรณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า และผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องจากกิจการไฟฟ้า
(5) ให้คำแนะนำและเสนอแนะเกี่ยวกับการเชื่อมโยง การใช้บริการ การปฏิบัติการ การควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้า
(6) จัดทำและเสนอแนะการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า แผนการจัดหาไฟฟ้าและทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ และแผนการขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้า
(7) วิเคราะห์ ตรวจสอบและประสานแผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า
(8) ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด
(9) ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าหรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกฎหมายอื่นที่ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กรณีใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า เห็นว่าเป็นเรื่องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ให้ประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือกลั่นกรองเรื่องได้

:: หมวด 2 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
ข้อ 13 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตามข้อ 6 รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนหรือมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านใดด้านหนึ่งตามข้อ 6 พร้อมทั้งความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไป แต่ถ้านายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบรายชื่อใดให้ส่งเรื่องกลับคืนให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาทบทวนได้

:: หมวด 3 ค่าตอบแทน
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการตามข้อ 6 อนุกรรมการ และคณะทำงานตามข้อ 12 วรรคสาม ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทประจำ และกรรมการและเลขานุการ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

:: หมวด 4 บทเฉพาะกาล
ข้อ 15 ในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า
ข้อ 16 ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการและเลขานุการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตามระเบียบนี้ โดยให้คณะกรรมการมีวาระตามข้อ 8 เว้นแต่จะมีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าก่อนครบวาระดังกล่าว










 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update