แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อกฎกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วย
1. กรุงเทพมหานคร 2. กองทุน กองอาสา กักพืช 3. การขนส่งทางบก
4. การขยายระยะเวลา 5. การค้าข้าว การชลประทาน 6. การเช่า การเดินเรือ
7. การเดินอากาศ 8. การตอบโต้ การต่างประเทศ 9. การท่องเที่ยว การทะเบียน
10. การท่าอากาศยาน การทำงาน 11. การทำเหมืองแร่ 12. การธนาคารพานิชย์
13. การนิคมอุตสาหกรรม 14. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 15. การบัญชี
16. การประกอบการ 17. การประกอบธุรกิจ 18. การประกอบวิชชาชีพ
19. การประกอบอาชีพ 20. การผ่อนผัน การผังเมือง 21. การพนัน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
22. การเล่นแชร์ การเลือกตั้ง 23. การส่งเสริม การส่งออก 24. การสาธารณสุข การสื่อสาร
25. การหักเงิน กำหนดการขยาย 26. การควบคุม กำหนดขนาดความจุ 27. กำหนดเขตจอดเรือ
28. กำหนดความประพฤติ 29. กำหนดความปลอดภัย 30. กำหนดความเสียหาย
31. กำหนดค่าธรรมเนียม 32. กำหนดคุณสมบัติ 33. กำหนดเครื่องแต่งกาย
34. กำหนดเครื่องวัด 35. กำหนดเงื่อนไข 36. กำหนดจำนวน
37. กำหนดชนิด กำหนดชั้น 38. กำหนดเด็ก กำหนดทางอนุมัติ 39. กำหนดทุน
40. กำหนดแนวทางการพิจารณา 41. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 42. กำหนดบริเวณห้ามขุดดิน
43. กำหนดบุคคล กำหนดแบบบัญชี 44. กำหนดแบบบัตร 45. กำหนดแบบและรายการบัญชี
46. กำหนดแบบหลักเกณฑ์ 47. กำหนดประเภท กำหนดมาตราฐาน 48. กำหนดรายการ กำหนดรายชื่อ
49. กำหนดโรค กำหนดลักษณะ 50. กำหนดวัตถุ กำหนดวัน 51. กำหนดวิชาชีพ
52. กำหนดวิธีการและเงื่อนไข 53. กำหนดเวลา 54. กำหนดสัตว์
55. กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก 56. กำหนดหน่วยงาน 57. กำหนดหน้าที่
58. กำหนดหมายเลขทะเบียน 59. กำหนดหลักเกณฑ์ 60. กำหนดให้
61. กำหนดอัตรา 62. กู้เงิน เกลือ 63. เกษตราธิการ
1.กรุงเทพมหานคร กองทุน กองอาสา กักพืช การขนส่งทางบก Top
1. กรุงเทพมหานคร ฉ.2 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2531 อ่าน
2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉ.6 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2539 [สิทธิและประโยชน์ในเงินประเดิม]
ข้อมูล
3. กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ฉ.10 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 อ่าน
4. กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ฉ.2 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 อ่าน
5. กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ฉ.3 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 อ่าน
6. กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ฉ.7 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 อ่าน
7. กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 อ่าน
8. กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางออกตามความใน พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.2503 อ่าน
9. กองอาสารักษาดินแดน ฉ.7 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 อ่าน
10. กักพืช ฉ.4 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.กักพืช พ.ศ.2507 อ่าน
11. การขนส่งทางบก ฉ.9 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
12. การขนส่งทางบก ฉ.10 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
13. การขนส่งทางบก ฉ.21 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
14. การขนส่งทางบก ฉ.23 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
15. การขนส่งทางบก ฉ.28 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
16. การขนส่งทางบก ฉ.29 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
17. การขนส่งทางบก ฉ.3 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
18. การขนส่งทางบก ฉ.30 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
19. การขนส่งทางบก ฉ.32 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
20. การขนส่งทางบก ฉ.34 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
21. การขนส่งทางบก ฉ.35 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
22. การขนส่งทางบก ฉ.36 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
23. การขนส่งทางบก ฉ.37 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
24. การขนส่งทางบก ฉ.42 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
25. การขนส่งทางบก ฉ.43 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
26. การขนส่งทางบก ฉ.44 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
27. การขนส่งทางบก ฉ.45 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
28. การขนส่งทางบก ฉ.46 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
29. การขนส่งทางบก ฉ.49 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
30. การขนส่งทางบก ฉ.52 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
31. การขนส่งทางบก ฉ.54 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ข้อมูล
32. การขนส่งทางบก ฉ.54 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522.. ข้อมูล
33. การขนส่งทางบก ฉ.55 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ข้อมูล
34. การขนส่งทางบก ฉ.57 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2549 อ่าน
35. การขนส่งทางบก ฉ.58 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2549 อ่าน
36. การขนส่งทางบก ฉ.59 ออกตามความใน พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2549 อ่าน
2.การขยายระยะเวลา การค้าข้าว การชลประทาน การเช่า การเดินเรือ การเดินอากาศ Top
1. การขยายระยะเวลา การใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.7 พ.ศ.2547 ข้อมูล
2. การค้าข้าว ฉ.6 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 อ่าน
3. การค้าข้าว ออกตามความใน พรบ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 อ่าน
4. การชลประทานทางหลวง ฉ.56 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานทางหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
5. การชลประทานทางหลวง ฉ.57 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานทางหลวง พ.ศ.2484 อ่าน
6. การชลประทานทางหลวง ฉ.58 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานทางหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
7. การชลประทานหลวง ฉ.20 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
8. การชลประทานหลวง ฉ.21 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
9. การชลประทานหลวง ฉ.23 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
10. การชลประทานหลวง ฉ.24 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
11. การชลประทานหลวง ฉ.25 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
12. การชลประทานหลวง ฉ.26 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
13. การชลประทานหลวง ฉ.27 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
14. การชลประทานหลวง ฉ.28 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
15. การชลประทานหลวง ฉ.29 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
16. การชลประทานหลวง ฉ.30 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
17. การชลประทานหลวง ฉ.31 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
18. การชลประทานหลวง ฉ.32 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
19. การชลประทานหลวง ฉ.33 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
20. การชลประทานหลวง ฉ.34 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
21. การชลประทานหลวง ฉ.35 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
22. การชลประทานหลวง ฉ.36 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
23. การชลประทานหลวง ฉ.37 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
24. การชลประทานหลวง ฉ.38 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
25. การชลประทานหลวง ฉ.39 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
26. การชลประทานหลวง ฉ.40 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
27. การชลประทานหลวง ฉ.41 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
28. การชลประทานหลวง ฉ.52 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
29. การชลประทานหลวง ฉ.53 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
30. การชลประทานหลวง ฉ.54 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
31. การชลประทานหลวง ฉ.55 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
32. การชลประทานหลวง ฉ.59 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
33. การชลประทานหลวง ฉ.60 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
34. การชลประทานหลวง ฉ.61 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
35. การเช่า ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฉ.2 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 อ่าน
36. การเช่า ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 อ่าน
37. การเช่า อสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2543 ออกตามความใน
พรบ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542..
ข้อมูล
38. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.59 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477
อ่าน
39. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.38 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉ.6 พ.ศ.2481 อ่าน
40. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.39 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
41. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.40 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
42. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.41 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2477
อ่าน
43. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.44 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2477
อ่าน
44. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.48 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
45. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.49 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
46. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.50 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
47. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.52 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2477
อ่าน
48. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.55 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
49. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.56 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2477
อ่าน
50. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.57 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 พ.ศ.2481 อ่าน
51. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.58 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
52. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.63 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
53. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.64 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
54. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ฉ.65 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 อ่าน
55. การเดินเรือ ในน่านน้ำไทย ออกตามความใน พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2546 ฉ.73 พ.ศ.2549 อ่าน
56. การเดินอากาศ ฉ.25 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 อ่าน
57. การเดินอากาศ ฉ.28 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 อ่าน
58. การเดินอากาศ ฉ.32 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 อ่าน
59. การเดินอากาศ ฉ.33 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 อ่าน
60. การเดินอากาศ ฉ.34 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 อ่าน
61. การเดินอากาศ ฉ.35 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2535 อ่าน
3.การตอบโต้ การต่างประเทศ การท่องเที่ยว การทะเบียน การท่าอากาศยาน การทำงาน Top
1. การตอบโต้ การทุ่มตลาดพ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.การตอบโต้การทุ่มตลาด พ.ศ.2542 ข้อมูล
2. การต่างประเทศ ฉ.3 ออกตามความใน ม.2 แห่งกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 อ่าน
3. การต่างประเทศ ฉ.4 ออกตามความใน ม.2 แห่งกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. 130 อ่าน
4. การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยพ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 อ่าน
5. การทะเบียน คนต่างด้าวมหาดไทย ฉ.2 ออกตามความใน พรบ.การทะเบียนคนต่างด้าว ฉ.3 พ.ศ.2481 อ่าน
6. การทะเบียน ราษฎร ฉ.2 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 อ่าน
7. การทะเบียน ราษฎร ฉ.3 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 อ่าน
8. การทะเบียน ราษฎร ฉ.4 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 อ่าน
9. การทะเบียน ราษฎร พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 อ่าน
10. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย ฉ.10 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2522
อ่าน
11. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย ฉ.3 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2522
อ่าน
12. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย ฉ.4 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2522
อ่าน
13. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย ฉ.5 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2522
อ่าน
14. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 อ่าน
15. การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย ฉ.14 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2522
ข้อมูล
16. การทำงาน ของคนต่างด้าว ฉ.10 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 อ่าน
17. การทำงาน ของคนต่างด้าว ฉ.6 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 อ่าน
18. การทำงาน ของคนต่างด้าว ฉ.7 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 อ่าน
19. การทำงาน ของคนต่างด้าวพ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 อ่าน
4.การทำเหมืองแร่ การธนาคารพานิชย์ การนิคมอุตสาหกรรม การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม การบัญชี Top
1. การทำเหมืองแร่ ฉ.31 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.การทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 อ่าน
2. การทำเหมืองแร่ อุตสาหกรรม ฉ.19 ออกตามความใน พรบ.การทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 อ่าน
3. การทำเหมืองแร่ อุตสาหกรรม ฉ.20 ออกตามความใน พรบ.การทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 อ่าน
4. การธนาคารพาณิชย์ ออกตามความใน พรบ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2488 พ.ศ.2488 อ่าน
5. การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ฉ.2 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
อ่าน
6. การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยพ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2522
อ่าน
7. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ฉ.4 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 อ่าน
8. การบัญชี ฉ.3 พ.ศ.2496 ออกตามความใน พรบ.การบัญชี พ.ศ.2482 อ่าน
5.การประกอบการ การประกอบธุรกิจ กรประกอบวิชชาชีพ การประกอบอาชีพ การผ่อนผัน การผังเมือง Top
1. การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 อ่าน
2. การประกอบธุรกิจ เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ ฉ.3 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจ
หลักทรัพย์ พ.ศ.2522
ข้อมูล
3. การประกอบธุรกิ จเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ ฉ.4 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจ
หลักทรัพย์ พ.ศ.2522
ข้อมูล
4. การประกอบธุรกิจ เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ ฉ.6 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจ
หลักทรัพย์ พ.ศ.2522
อ่าน
5. การประกอบธุรกิจ เงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจ
หลักทรัพย์ พ.ศ.2522
อ่าน
6. การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.2549 อ่าน
7. การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ฉ.5 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2522 อ่าน
8. การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.2549 อ่าน
9. การผังเมือง ฉ.102 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
10. การผังเมือง ฉ.114 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
11. การผังเมือง ฉ.115 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
12. การผังเมือง ฉ.117 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
13. การผังเมือง ฉ.121 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
14. การผังเมือง ฉ.122 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
15. การผังเมือง ฉ.123 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
16. การผังเมือง ฉ.124 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
17. การผังเมือง ฉ.125 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
18. การผังเมือง ฉ.126 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
19. การผังเมือง ฉ.127 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
20. การผังเมือง ฉ.128 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
21. การผังเมือง ฉ.129 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
22. การผังเมือง ฉ.130 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
23. การผังเมือง ฉ.131 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
24. การผังเมือง ฉ.132 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
25. การผังเมือง ฉ.133 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
26. การผังเมือง ฉ.134 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
27. การผังเมือง ฉ.135 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
28. การผังเมือง ฉ.136 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
29. การผังเมือง ฉ.148 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
30. การผังเมือง ฉ.150 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
31. การผังเมือง ฉ.151 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
32. การผังเมือง ฉ.152 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
33. การผังเมือง ฉ.153 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
34. การผังเมือง ฉ.154 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
35. การผังเมือง ฉ.155 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
36. การผังเมือง ฉ.156 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
37. การผังเมือง ฉ.157 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
38. การผังเมือง ฉ.158 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
39. การผังเมือง ฉ.159 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
40. การผังเมือง ฉ.160 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
41. การผังเมือง ฉ.161 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
42. การผังเมือง ฉ.162 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
43. การผังเมือง ฉ.173 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
44. การผังเมือง ฉ.174 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
45. การผังเมือง ฉ.175 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
46. การผังเมือง ฉ.176 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
47. การผังเมือง ฉ.178 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
48. การผังเมือง ฉ.179 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
49. การผังเมือง ฉ.180 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
50. การผังเมือง ฉ.230 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
51. การผังเมือง ฉ.231 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
52. การผังเมือง ฉ.232 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
53. การผังเมือง ฉ.233 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
54. การผังเมือง ฉ.234 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
55. การผังเมือง ฉ.235 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
56. การผังเมือง ฉ.236 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
57. การผังเมือง ฉ.237 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
58. การผังเมือง ฉ.238 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
59. การผังเมือง ฉ.239 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
60. การผังเมือง ฉ.240 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
61. การผังเมือง ฉ.241 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
62. การผังเมือง ฉ.242 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
63. การผังเมือง ฉ.243 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
64. การผังเมือง ฉ.244 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
65. การผังเมือง ฉ.245 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
66. การผังเมือง ฉ.246 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
67. การผังเมือง ฉ.247 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
68. การผังเมือง ฉ.248 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
69. การผังเมือง ฉ.249 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
70. การผังเมือง ฉ.250 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
71. การผังเมือง ฉ.251 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
72. การผังเมือง ฉ.252 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
73. การผังเมือง ฉ.254 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
74. การผังเมือง ฉ.255 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
75. การผังเมือง ฉ.256 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
76. การผังเมือง ฉ.257 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
77. การผังเมือง ฉ.258 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
78. การผังเมือง ฉ.259 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
79. การผังเมือง ฉ.260 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
80. การผังเมือง ฉ.261 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
81. การผังเมือง ฉ.262 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
82. การผังเมือง ฉ.263 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
83. การผังเมือง ฉ.264 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
84. การผังเมือง ฉ.265 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
85. การผังเมือง ฉ.266 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
86. การผังเมือง ฉ.267 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
87. การผังเมือง ฉ.268 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
88. การผังเมือง ฉ.269 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
89. การผังเมือง ฉ.270 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
90. การผังเมือง ฉ.271 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
91. การผังเมือง ฉ.272 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
92. การผังเมือง ฉ.34 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
93. การผังเมือง ฉ.35 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
94. การผังเมือง ฉ.36 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
95. การผังเมือง ฉ.368 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
96. การผังเมือง ฉ.369 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
97. การผังเมือง ฉ.37 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
98. การผังเมือง ฉ.370 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
99. การผังเมือง ฉ.374 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
100. การผังเมือง ฉ.375 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
101. การผังเมือง ฉ.376 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
102. การผังเมือง ฉ.377 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
103. การผังเมือง ฉ.378 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
104. การผังเมือง ฉ.379 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
105. การผังเมือง ฉ.38 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
106. การผังเมือง ฉ.380 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
107. การผังเมือง ฉ.381 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
108. การผังเมือง ฉ.382 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
109. การผังเมือง ฉ.383 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
110. การผังเมือง ฉ.384 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
111. การผังเมือง ฉ.385 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
112. การผังเมือง ฉ.386 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
113. การผังเมือง ฉ.388 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
114. การผังเมือง ฉ.389 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
115. การผังเมือง ฉ.39 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
116. การผังเมือง ฉ.390 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
117. การผังเมือง ฉ.391 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
118. การผังเมือง ฉ.392 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
119. การผังเมือง ฉ.393 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
120. การผังเมือง ฉ.394 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
121. การผังเมือง ฉ.395 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
122. การผังเมือง ฉ.4 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
123. การผังเมือง ฉ.40 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
124. การผังเมือง ฉ.44 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
125. การผังเมือง ฉ.45 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
126. การผังเมือง ฉ.46 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
127. การผังเมือง ฉ.468 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
128. การผังเมือง ฉ.474 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
129. การผังเมือง ฉ.475 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
130. การผังเมือง ฉ.476 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 พ.ศ.2549 อ่าน
131. การผังเมือง ฉ.477 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 พ.ศ.2549 ข้อมูล
132. การผังเมือง ฉ.478 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 พ.ศ.2549 อ่าน
133. การผังเมือง ฉ.49 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
134. การผังเมือง ฉ.50 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
135. การผังเมือง ฉ.51 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
136. การผังเมือง ฉ.52 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
137. การผังเมือง ฉ.53 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
138. การผังเมือง ฉ.54 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
139. การผังเมือง ฉ.55 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
140. การผังเมือง ฉ.56 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
141. การผังเมือง ฉ.57 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
142. การผังเมือง ฉ.58 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
143. การผังเมือง ฉ.59 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
144. การผังเมือง ฉ.60 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
145. การผังเมือง ฉ.61 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
146. การผังเมือง ฉ.62 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
147. การผังเมือง ฉ.63 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
148. การผังเมือง ฉ.64 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
149. การผังเมือง ฉ.79 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ข้อมูล
150. การผังเมือง ฉ.80 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พ.ศ.2518 อ่าน
151. การผังเมือง ฉ.81 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พ.ศ.2518 อ่าน
152. การผังเมือง พ.ศ.2518 ฉ.7 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 อ่าน
6.การพนัน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การเล่นแชร์ การเลือกตั้ง การส่งเสริม การส่งออก Top
1. การพนัน ฉ.10 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
2. การพนัน ฉ.11 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
3. การพนัน ฉ.12 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
4. การพนัน ฉ.17 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
5. การพนัน ฉ.21 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
6. การพนัน ฉ.22 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
7. การพนัน ฉ.23 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
8. การพนัน ฉ.27 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
9. การพนัน ฉ.35 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
10. การพนัน ฉ.36 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
11. การพนัน ฉ.37 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
12. การพนัน ฉ.38 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
13. การพนัน ฉ.39 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
14. การพนัน ฉ.40 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
15. การพนัน ฉ.41 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
16. การพนัน ฉ.44 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
17. การพนัน ฉ.44 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 อ่าน
18. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ฉ.2 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 อ่าน
19. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ฉ.3 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 อ่าน
20. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 อ่าน
21. การเล่นแชร์ ฉ.2 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 อ่าน
22. การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 อ่าน
23. การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ฉ.2 พ.ศ.2496 ออกตามความใน พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 อ่าน
24. การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉ.6 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.2522
ข้อมูล
25. การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ฉ.2 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 อ่าน
26. การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ฉ.3 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 อ่าน
27. การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ฉ.4 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 อ่าน
28. การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 อ่าน
29. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า ฉ.2 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 อ่าน
30. การส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า ฉ.3 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 อ่าน
31. การส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า ฉ.6 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 อ่าน
7.การสาธารณสุข การสื่อสาร การหักเงิน กำหนดการขยาย การควบคุม กำหนดขนาดความจุ Top
1. การสาธารณสุข ฉ.2 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ข้อมูล
2. การสื่อสาร แห่งประเทศไทย ฉ.2 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 อ่าน
3. การหักเงิน งบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 อ่าน
4. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
5. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
6. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
7. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
8. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.3 พ.ศ.2548 อ่าน
9. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.3 พ.ศ.2549 อ่าน
10. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
11. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.4 พ.ศ.2548 อ่าน
12. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.5 พ.ศ.2547.. อ่าน
13. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.6 พ.ศ.2547.. อ่าน
14. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.7 พ.ศ.2547.. อ่าน
15. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.8 พ.ศ. 2547 อ่าน
16. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ.2546 อ่าน
17. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ.2548 อ่าน
18. กำหนดการขยาย ระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ.2549 อ่าน
19. กำหนดการควบคุม การค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ.2546 อ่าน
20. กำหนดการควบคุม การนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด พ.ศ.2548 ข้อมูล
21. กำหนดขนาดความจุ ของกระบอกสูบของรถจักรยานยนต์สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์.. ข้อมูล
8.กำหนดเขตจอดเรือ กำหนดความประพฤติ กำหนดความปลอดภัย กำหนดความเสียหาย กำหนดค่าธรรมเนียม Top
1. กำหนดเขตจอดเรือ เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2548 ข้อมูล
2. กำหนดความประพฤติ ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 อ่าน
3. กำหนดความปลอดภัย ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2548 ข้อมูล
4. กำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น และการร้องขอรับ .. อ่าน
5. กำหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนตร์ ฉ.7 พ.ศ.2507 ออกตามความใน พรบ.กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ พ.ศ.2597 อ่าน
6. กำหนดค่าธรรมเนียม การทำงานของคนต่างด้าว ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
7. กำหนดค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2549 ข้อมูล
8. กำหนดค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฉ.2 พ.ศ.2548 ข้อมูล
9. กำหนดค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฉ.3 พ.ศ.2549 อ่าน
10. กำหนดค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2546 อ่าน
11. กำหนดค่าธรรมเนียม ในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร พ.ศ.2547 อ่าน
12. กำหนดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พ.ศ.2548 อ่าน
13. กำหนดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2548 ข้อมูล
14. กำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2547 อ่าน
15. กำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียม ข้อมูล
16. กำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ 2545 ข้อมูล
17. กำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2549 ข้อมูล
18. กำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2549 ข้อมูล
19. กำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2544 อ่าน
9.กำหนดคุณสมบัติ กำหนดเครื่องแต่งกาย กำหนดเครื่องวัด กำหนดเงื่อนไข กำหนดจำนวน Top
1. กำหนดคุณสมบัติ ของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2546 อ่าน
2. กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548
ข้อมูล
3. กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการขอการออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับใบอนุญาตค้าน้ำมัน เฉพาะ.. อ่าน
4. กำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจำตัว คนขับรถ และการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2548 ข้อมูล
5. กำหนดเครื่องวัด ที่อยู่ในบังคับแห่ง พรบ.มาตรา ชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต.. อ่าน
6. กำหนดเครื่องวัด ที่อยู่ในบังคับแห่ง พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ชนิด ลักษณะรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต.. อ่าน
7. กำหนดเงื่อนไข ในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ.2548
อ่าน
8. กำหนดเงื่อนไข ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ.2546 อ่าน
9. กำหนดเงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตาม พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
พ.ศ.2546
อ่าน
10. กำหนดจำนวน กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ.2546
อ่าน
11. กำหนดจำนวน กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
อ่าน
12. กำหนดจำนวน กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2546
อ่าน
13. กำหนดจำนวน กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2546
อ่าน
14. กำหนดจำนวน กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
อ่าน
15. กำหนดจำนวน กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
อ่าน
16. กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
17. กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548 อ่าน
18. กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2548 อ่าน
19. กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2548
อ่าน
20. กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548
อ่าน
21. กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
22. กำหนดจำนวน เงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ทองคำราคา พ.ศ.2545 ข้อมูล
23. กำหนดจำนวน เงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาเก้าร้อยบาทเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ.2549 ข้อมูล
24. กำหนดจำนวน เงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาสองบาทเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ.2548 ข้อมูล
25. กำหนดจำนวน เงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาท เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ.2549 ข้อมูล
26. กำหนดจำนวน เงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาห้าสิบบาท เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ.2549 ข้อมูล
27. กำหนดจำนวน เงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.2547 อ่าน
28. กำหนดจำนวน ทรัพย์สินถาวร ของภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่จะขอรับความช่วยเหลือจากบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2549
ข้อมูล
10.กำหนดชนิด กำหนดชั้น กำหนดเด็ก กำหนดทางอนุมัติ กำหนดทุน กำหนดแนวทางการพิจารณา Top
1. กำหนดชนิด ของสัตว์ป่าคุ้มครอง ให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ.2546 อ่าน
2. กำหนดชนิด ของสุราและอัตราภาษีสุรา ฉ.2 พ.ศ.2548 ข้อมูล
3. กำหนดชนิด ของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ.2546 อ่าน
4. กำหนดชนิด หรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัย ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 อ่าน
5. กำหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 ข้อมูล
6. กำหนดเด็ก ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ศ.2549 อ่าน
7. กำหนดเด็ก ที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ.2549 ข้อมูล
8. กำหนดเด็ก ที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ.2549 ข้อมูล
9. กำหนดทางอนุมัติ จ.สุรินทร์และจ.ศรีสะเกษ และด่านศุลกากร จ.สุรินทร์ พ.ศ.2548 [ด่านช่องจอม และด่านช่องสะงำ] ข้อมูล
10. กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน จ.สุรินทร์และจ.ศรีสะเกษ และด่านศุลกากร จ.สุรินทร์ พ.ศ.2548 ข้อมูล
11. กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จ.จันทบุรี พ.ศ.2548 ข้อมูล
12. กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จ.เชียงราย พ.ศ.2548 อ่าน
13. กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จ.มุกดาหาร พ.ศ.2549 อ่าน
14. กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จ.เลย พ.ศ.2548 ข้อมูล
15. กำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จ.หนองคาย พ.ศ.2548 ข้อมูล
16. กำหนดทางอนุมัติ เพื่อใช้ขนส่งก๊าซระหว่างราชอาณาจักรกับมาเลเซีย พ.ศ.2548 ข้อมูล
17. กำหนดทางอนุมัติ เพื่อใช้ขนส่งเพื่อใช้ขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547 อ่าน
18. กำหนดทุน ขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
19. กำหนดแนวทางการพิจารณา ว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ.2549
อ่าน
11.กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง Top
1. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบาง ชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.เก่างิ้ว.. ข้อมูล
2. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.กระบี่น้อย.. ข้อมูล
3. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.เกวียนหัก.. ข้อมูล
4. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.แก่งเสี้ยน.. ข้อมูล
5. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.เขาท่าพระ.. ข้อมูล
6. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.เขาบายศรี.. ข้อมูล
7. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.คลองข่อย.. อ่าน
8. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.คลองเขื่อน.. ข้อมูล
9. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และต.ช้างเผือก ต.ป่าตัน ต.ศรีภูมิ ต.ช้างม่อย ต.ช้างคลาน ต.หายยา และต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2548 อ่าน
10. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.ท่าทราย ต.บางกระสอ ต.ตลาดขวัญ และต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.ศ.2549 ข้อมูล
11. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.นาชะอัง.. ข้อมูล
12. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.บางกระทึก.. ข้อมูล
13. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.บางขวัญ.. ข้อมูล
14. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.บางน้ำจืด.. ข้อมูล
15 กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.บางพระ ต.หูล่อง และต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง ข้อมูล
16. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.บางพูด ต.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด และต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พ.ศ.2549 ข้อมูล
17. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.บ้านดู่.. ข้อมูล
18. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.บ้านไผ่.. ข้อมูล
19. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.พรหมณี.. ข้อมูล
20. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.พิมพา.. ข้อมูล
21. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.แม่ปะ.. ข้อมูล
22. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.ย่านซื่อ.. ข้อมูล
23. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.วังกะแจะ.. ข้อมูล
24. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.วังตะกอ.. ข้อมูล
25. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.วัดเกต ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองผึ้ง ต.ยางเนิ้ง ต.สารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่ และต.อุโมงค์ ต.เหมืองง่า ต.ในเมือง ต.เวียงยอง ต.บ้านกลาง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พ.ศ.2548 ข้อมูล
26. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.สันผีเสื้อ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ต.หนองหาร ต.หนองจ๊อม ต.สันทรายน้อย ต.สันพระเนตร อ.สันทรายต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด ต.สันกลาง อ.สันกำแพง ต.ป่าบง ต.ไชยสถาน ต.หนองผึ้ง ต.ยางเนิ้ง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี และต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2548 ข้อมูล
27. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.สำราญ.. ข้อมูล
28. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.แสลง.. ข้อมูล
29. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หนองกุง.. ข้อมูล
30. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หนองซ้ำซาก.. อ่าน
31. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หนองบัว.. ข้อมูล
32. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หนองบัวเหนือ .. ข้อมูล
33. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หนองหอย ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ และต.ท่าวังตาล ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2548 ข้อมูล
34. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หนองหาร.. ข้อมูล
35. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ อ.กันตัง กิ่งอ.หาดสำราญ อ.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน และอ.สิเกา จ.ตรัง พ.ศ.2549 ข้อมูล
36. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ อ.เกาะลันตา.. ข้อมูล
37. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ อ.พุทธมณฑล.. อ่าน
38. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ อ.แหลมงอบ.. อ่าน
39. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่กิ่งอ.สุขสำราญ อ.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ และอ.เมืองระนอง จ.ระนอง พ.ศ.2549 ข้อมูล
40. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.เก่างิ้ว.. ข้อมูล
41. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.เขาขาว.. อ่าน
42. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.คลองตำหรุ.. อ่าน
43. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.ท่าเรือ.. อ่าน
44. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.นาเกลือ.. อ่าน
45. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.นาตาล่วง.. อ่าน
46. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.รอบเมือง.. อ่าน
47. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.วัดหนอง .. อ่าน
48. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.ศรีราชา.. อ่าน
49. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.สำราญ.. ข้อมูล
50. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.แสลง.. ข้อมูล
51. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หนองบัวเหนือ.. ข้อมูล
52. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หนองปลิง.. อ่าน
53. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ต.หนองไผ่.. อ่าน
54. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ อ.เกาะลันตา.. ข้อมูล
12.กำหนดบริเวณห้ามขุดดิน กำหนดบุคคล กำหนดแบบบัญชี กำหนดแบบบัตร กำหนดแบบและรายการบัญชี Top
1. กำหนดบริเวณห้ามขุดดินและถมดิน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.หนองหอย และต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
และ ต.ท่าวังตาล และต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2548
ข้อมูล
2. กำหนดบุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2548 อ่าน
3. กำหนดแบบบัญชีทรัพย์สินที่อาจเรียกเกณฑ์ ใบเรียกเกณฑ์ หมายเกณฑ์ หนังสือยกเว้นสำหรับทรัพย์สิน
ที่อาจเรียกเกณฑ์ และสถานที่ยกเว้นจากการเกณฑ์ในเวลาปกติ พ.ศ.2549
ข้อมูล
4. กำหนดแบบบัตร ประจำตัว เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่พนัก งานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2548 ข้อมูล
5. กำหนดแบบบัตร ประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2549 อ่าน
6. กำหนดแบบบัต รประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2547.. อ่าน
7. กำหนดแบบบัตร ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2547.. อ่าน
8. กำหนดแบบบัตร ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2547 ข้อมูล
9. กำหนดแบบบัตร ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546 อ่าน
10. กำหนดแบบบัตร ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยกักพืช พ.ศ.2546 อ่าน
11. กำหนดแบบบัตร ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2548 ข้อมูล
12. กำหนดแบบบัตร ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ.2547 ข้อมูล
13. กำหนดแบบและรายการบัญชี เกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด.. อ่าน
13.กำหนดแบบหลักเกณฑ์ กำหนดประเภท กำหนดมาตราฐาน กำหนดรายการ กำหนดรายชื่อ Top
1. กำหนดแบบหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำงาน และการออกใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่าง ด้าวสัญชาติ.. อ่าน
2. กำหนดแบบหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำงานและการออกใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่หลบหนีเข้าเมือง ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
3. กำหนดแบบหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้ข้อตกลงว่า ด้วยการจ้างแรงงาน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น พ.ศ.2549 อ่าน
4. กำหนดประเภท ของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548 ข้อมูล
5. กำหนดประเภท อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 อ่าน
6. กำหนดมาตรการ ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 อ่าน
7. กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ.2549
อ่าน
8. กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน.. อ่าน
9. กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน.. อ่าน
10. กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน.. อ่าน
11. กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน..
อ่าน
12. กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ.2548
อ่าน
13. กำหนดมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.2548 อ่าน
14. กำหนดรายการ และความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2546 อ่าน
15. กำหนดรายชื่อ ประเภทสินค้าเฉพาะอย่างและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือน หรือพ้องกัน พ.ศ.2547.. อ่าน
14.กำหนดโรค กำหนดลักษณะ Top
1. กำหนดโรค เรื้อรัง พ.ศ.2549 อ่าน
2. กำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์ และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่าง ๆ พ.ศ.2548 อ่าน
3. กำหนดลักษณะ ของเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2549 อ่าน
4. กำหนดลักษณะ ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 อ่าน
5. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมการขนส่งทหารบก พ.ศ.2548 ข้อมูล
6. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมพระธรรมนูญ พ.ศ.2549 ข้อมูล
7. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารไทยแห่งแรก (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2549
ข้อมูล
8. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2549 ข้อมูล
9. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ.2548 ข้อมูล
10. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย พ.ศ.2549 ข้อมูล
11. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน พ.ศ.2549 ข้อมูล
12. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2547 อ่าน
13. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2547 อ่าน
14. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี กรมธนารักษ์ พ.ศ.2548 ข้อมูล
15. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ข้อมูล
16. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3
(BWCC 2004) พ.ศ.2547
ข้อมูล
17. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 50 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ พ.ศ.2546 อ่าน
18. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี พ.ศ.2544 ข้อมูล
19. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 25 พ.ศ.2548 พ.ศ.2548 ข้อมูล
20. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ
กรมพระจักร พรรดิพงศ์ เนื่องในโอกาสวันประสูติครบ 150 ปี พ.ศ.2549
ข้อมูล
21. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.. ข้อมูล
22. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องใน พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ.2549
ข้อมูล
23. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องใน โอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด
ด้านการ พัฒนามนุษย์ พ.ศ.2549
ข้อมูล
24. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. ข้อมูล
25. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา 1 ปี
พ.ศ.2549
ข้อมูล
28. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พ.ศ.2549
ข้อมูล
29. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด พ.ศ.2547 ข้อมูล
30. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี.. อ่าน
31. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 50 พรรษา ข้อมูล
32. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวราคาสองบาท พ.ศ.2548 ข้อมูล
33. กำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 ข้อมูล
34. กำหนดลักษณะ และเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 อ่าน
35. กำหนดลักษณะ แสตมป์สุรา และวิธีการปิดและการขีดฆ่าแสตมป์สุรา สำหรับสุราที่จำหน่ายในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประสบธรณีพิบัติและในสนามบินศุลกากร พ.ศ.2548
ข้อมูล
36. กำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ.2547 อ่าน
15.กำหนดวัตถุ กำหนดวัน กำหนดวิชาชีพ กำหนดวิธีการและเงื่อนไข กำหนดเวลา Top
1. กำหนดวัตถุ ซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ.2548 อ่าน
2. กำหนดวัน เวลา เปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ.2547 อ่าน
3. กำหนดวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 อ่าน
4. กำหนดวิธีการและเงื่อนไข ในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป
พ.ศ.2547
อ่าน
5. กำหนดเวลา ขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 พ.ศ.2548 อ่าน
16.กำหนดสัตว์ กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก กำหนดหน่วยงาน กำหนดหน้าที่ กำหนดหมายเลขทะเบียน Top
1. กำหนดสัตว์ ชนิดอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2546 อ่าน
2. กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 อ่าน
3. กำหนดหน่วยงาน ของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวารของราชการ พ.ศ.2540 พ.ศ.2546
อ่าน
4. กำหนดหน้าที่ ของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบัติ เกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์
ที่เป็นสารออกฤทธิ์..
อ่าน
5. กำหนดหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมเพื่อนำออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ.2546 อ่าน
17.กำหนดหลักเกณฑ์ Top
1. กำหนดหลักเกณฑ์ การขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ.2549 ข้อมูล
2. กำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายใน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.. อ่าน
3. กำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 อ่าน
4. กำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการขออนุญาตและการดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 อ่าน
5. กำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ.2549 อ่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
7. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..
อ่าน
8. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการได้รับเงินเดือน พ.ศ.2543 อ่าน
9. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
สำหรับบริษัทใหม่ที่ควบเข้ากัน พ.ศ.2548
ข้อมูล
10. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
สำหรับบริษัทใหม่ที่ควบเข้ากัน พ.ศ.2548
ข้อมูล
11. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ จัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2546 อ่าน
12. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ จัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
13. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เฉพาะแอมเฟตามีน
หรือเมทแอมเฟตามีน
ข้อมูล
14. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2548 ข้อมูล
15. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจของคนต่างด้าวตาม ม.7 พ.ศ.2546 อ่าน
16. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม ม.17 พ.ศ.2546 อ่าน
17. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2546 อ่าน
18. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ.2548 ข้อมูล
19. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547..
อ่าน
20. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ยื่นขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี พ.ศ.2546 อ่าน
21. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลแรงงาน พ.ศ.2547
อ่าน
22. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการขออนุญาตการตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดง เครื่องหมายมาตรฐานกับ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพรฎ. กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและ การนำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่มีพรฎ. กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อ จำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ.2549 อ่าน
23. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตสำหรับบริษัท
ใหม่ที่ควบเข้ากัน พ.ศ.2548
ข้อมูล
24. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย สำหรับ บริษัทใหม่ที่ควบเข้ากัน พ.ศ.2548 ข้อมูล
25. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนประกันสังคม และแบบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียน ประกันสังคมและบัตรประกันสังคม พ.ศ.2549 อ่าน
26. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
27. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบผู้ขับขี่ซึ่งได้เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เฉพาะแอมเฟตามีน
หรือเมทแอมเฟตามีน
ข้อมูล
28. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547 อ่าน
29. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการรับแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ชำรุด พ.ศ.2548 ข้อมูล
30. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
31. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2549 อ่าน
32. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉ.2 พ.ศ.2549
อ่าน
33. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547
อ่าน
34. กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2547 อ่าน
35. กำหนดหลักเกณฑ์ ว่าด้วยความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน.. อ่าน
36. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2549 อ่าน
37. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ตั้งโรงงานทำประกอบ
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธสำหรับราชการทหารและตำรวจ พ.ศ.2548
อ่าน
38. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.2549 อ่าน
39. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ.2549 อ่าน
40. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ.2549 อ่าน
41. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุ
และการอนุญาต ให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2548
ข้อมูล
42. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 ข้อมูล
43. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน.. อ่าน
44. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ.2549 ข้อมูล
45. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2548 ข้อมูล
46. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน และจัดให้เด็ก ทำงานบริการสังคม
หรือทำงานสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2549
ข้อมูล
47. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 พ.ศ.2548
อ่าน
48. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการบริหารกองทุน.. อ่าน
49. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2546 อ่าน
50. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติ พ.ศ.2544 ข้อมูล
51. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2548
ข้อมูล
52. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2546
อ่าน
53. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 อ่าน
54. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราช อาณาจักร.. อ่าน
55. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
พ.ศ.2548
ข้อมูล
56. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน ใบอนุญาต เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ.2549 อ่าน
57. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 พ.ศ.2548
ข้อมูล
58. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะ ของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน
เฉพาะอย่าง..
อ่าน
18.กำหนดให้ กำหนดอัตรา Top
1. กำหนดให้ คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548 อ่าน
2. กำหนดให้ เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ.2547 อ่าน
3. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานคลองกะลาเสใหญ่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2548
(ในท้องที่ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง)
ข้อมูล
4. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานคลองท่าเชียด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2547 ข้อมูล
5. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานคลองป่าบอน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2547 ข้อมูล
6. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ.2546
อ่าน
7. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง – กิ่วลม เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียก เก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2546 อ่าน
8. กำหนดให ้ทางน้ำชลประทานลำแชะ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2549 ข้อมูล
9. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2546 อ่าน
10. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่กวง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2546 อ่าน
11. กำหนดให ้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำแชะ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2549 ข้อมูล
12. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยซำ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2546 อ่าน
13. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ.2546
อ่าน
14. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2546 อ่าน
15. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2548
(ในท้องที่ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง)
ข้อมูล
16. กำหนดให้ ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2546 อ่าน
17. กำหนดให ้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ.2548 อ่าน
18. กำหนดให้ มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน
พ.ศ.2549
ข้อมูล
19. กำหนดให้ สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 อ่าน
20. กำหนดอัตรา การหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547 อ่าน
21. กำหนดอัตรา ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2548 อ่าน
22. กำหนดอัตรา ค่าใช้น้ำบาดาลที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2547.. อ่าน
23. กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง
และค่าธรรมเนียม อื่นที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2549
อ่าน
24. กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง
และค่าธรรมเนียม อื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ.2549
อ่าน
25. กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาซึ่งได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2549
อ่าน
26. กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2547 ข้อมูล
27. กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ.2549 อ่าน
28. กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ.2548
ข้อมูล
29. กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2546 อ่าน
30. กำหนดอัตรา ค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 พ.ศ.2548 อ่าน
31. กำหนดอัตรา ค่าแสตมป์ยาสูบในเขตพื้นที่ประสบธรณีพิบัติ พ.ศ.2548 [กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.ยาสูบ
พ.ศ.2493 ให้จัดเก็บค่าแสตมป์ภาษียาสูบสำหรับยาเส้น และยาสูบ ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติ
จ.กระบี่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต]
ข้อมูล
32. กำหนดอัตรา ค่าแสตมป์ยาสูบในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร พ.ศ.2548 ข้อมูล
33. กำหนดอัตรา ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าน้ำอนุรักษ์น้ำบาดาล พ.ศ.2547 อ่าน
34. กำหนดอัตรา เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547 อ่าน
35. กำหนดอัตรา เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2546 อ่าน
36. กำหนดอัตรา น้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ.2547 อ่าน
37. กำหนดอัตรา ไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่น ตาม พรบ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 พ.ศ.2547 อ่าน
38. กำหนดอัตรา ไปรษณียากรสำหรับไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด พ.ศ.2549 อ่าน
39. กำหนดอัตรา ภาษีสุราในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร พ.ศ.2548 ข้อมูล
40. กำหนดอัตรา และวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2546 อ่าน
41. กำหนดอัตรา และวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2548 อ่าน
42. กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พ.ศ.2547
อ่าน
43. กำหนดอัตรา ภาษีสุราในเขตพื้นที่ประสบธรณีพิบัติ พ.ศ.2548 [กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.สุรา พ.ศ.2493
ให้จัดเก็บภาษีสุราอัตราต่ำเป็นพิเศษในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติ จ.กระบี่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต]
ข้อมูล
19.กู้เงิน เกลือ เกษตราธิการ Top
1. กู้เงิน ฉ.3 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.กู้เงิน พ.ศ.2502 อ่าน
2. กู้เงิน ฉ.4 พ.ศ.2503 ออกตามความใน พรบ.กู้เงิน พ.ศ.2502 อ่าน
3. กู้เงิน ช่วยชาติ ฉ.2 พ.ศ.2496 ออกตามความใน พรบ.กู้เงินช่วยชาติ พ.ศ.2483 อ่าน
4. กู้เงิน เพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ ฉ.10 พ.ศ.2502 ออกตามความใน พรบ.กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ.2499 อ่าน
5. กู้เงิน เพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ ฉ.11 พ.ศ.2502 ออกตามความใน พรบ.กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ.2499 อ่าน
6. กู้เงิน เพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ ฉ.6 พ.ศ.2501 ออกตามความใน พรบ.กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ.2499 อ่าน
7. กู้เงิน เพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ ฉ.9 พ.ศ.2502 ออกตามความใน พ.ศ.2499 อ่าน
8. เกลือ ฉ.8 ออกตามความใน พรบ.เกลือ พ.ศ.2481 อ่าน
9. เกษตราธิการ ออกตามความใน พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 อ่าน
10. เกษตราธิการ ออกตามความใน พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2481 อ่าน

  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update