กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะทำการค้าช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง
นากหญ้า สุนัข และแมว หรือซากสัตว์ดังกล่าว และซากไก่ เป็ด และห่านที่จะส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 3 ถ้าผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคลต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าวพร้อมกับคำขอด้วย
ข้อ 3 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ หรือใบอนุญาตให้ทำการค้าซากสัตว์ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) การค้าส่งต่างประเทศและการค้าทั่วราชอาณาจักร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
(2) การค้าภายในจังหวัด ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ทำการค้า
ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือใบอนุญาตให้ทำการค้าซากสัตว์ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือใบอนุญาตที่ชำรุดในสาระสำคัญนั้น
ข้อ 5 คำขอรับใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ให้ทำตามแบบที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ใบแทนใบอนุญาตให้ระบุคำว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเลี้ยงสุนัขและแมวเพื่อการค้ากันอย่างแพร่หลาย และปรากฎว่าโรคระบาดสัตว์ที่เกิดกับสุนัขและแมวบางโรคสามารถติดต่อมาสู่คนได้ สมควรควบคุมการค้าสุนัขและแมว เพื่อเป็นการควบคุมและดูแลป้องกันโรคระบาดจากสัตว์ดังกล่าว ประกอบกับได้มีการกำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 สมควรปรับปรุงโดยนำมารวมเป็นฉบับเดียว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอ้างอิงของพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update