กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
ข้อ 2 ให้สัตว์ดังต่อไปนี้เป็นสัตว์ชนิดอื่นตาม มาตรา 4
(1) กบ
(2) กระจงหรือไก้
(3) กระซู่
(4) กระทิงหรือเมย
(5) กวาง
(6) กวางผา
(7) กุ้ง
(8) กูปรีหรือโคไพร
(9) ควายป่า
(10) ค่าง
(11) จระเข้
(12) จิงโจ้
(13) ตะพาบน้ำ
(14) เต่า
(15) ทรายหรือเนื้อทรายหรือตามะแน
(16) นากหญ้า
(17) นางอายหรือลิงลม
(18) ปลา
(19) ปู
(20) แมวป่า
(21) ยีราฟ
(22) แรด
(23) ละองหรือละมั่ง
(24) เลียงผาหรือเยียงหรือโครำหรือกูรำ
(25) วัวแดงหรือวัวดำหรือวัวเพาะ
(26) สมเสร็จหรือผสมเสร็จ
(27) สมันหรือเนื้อสมัน
(28) สิงโต
(29) เสือ
(30) หมี
(31) หมูป่า
(32) หอย
(33) อีกัวน่า
(34) อีเก้งหรือฟาน
(35) อูฐ
(36) ฮิปโปโปเตมัส


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากสัตว์จำพวกจิงโจ้ อีกัวน่า กบ กุ้ง จระเข้ ตะพาบน้ำ เต่า ปลา ปู และหอย อาจเกิดโรคระบาดที่รุนแรงและแพร่เชื้อโรคจากสัตว์ดังกล่าวมาถึงมนุษย์ เช่น โรคแซลโมเนลลา (Salmonellosis) เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และอาจเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ สมควรกำหนดให้สัตว์ดังกล่าวเป็นสัตว์ชนิดอื่นตาม มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ประกอบกับได้มีการกำหนดสัตว์ชนิดอื่นไว้ในกฎกระทรวงหลายฉบับ สมควรปรับปรุงเป็นฉบับเดียวกัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update