กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมเพื่อนำออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (18) แห่ง พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และ มาตรา 10/1 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้หมายเลขทะเบียนของตัวอักษรประจำหมวดที่จะออกให้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมที่ต้องนำออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป
(1) เลขตัวเดียว ได้แก่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(2) เลขสองตัวเหมือนกัน ได้แก่ 11 22 33 44 55 66 77 88 99
(3) เลขสามตัวเหมือนกัน ได้แก่ 111 222 333 444 555 666 777 888 999
(4) เลขสี่ตัวเหมือนกัน ได้แก่ 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999
(5) เลขหลักพัน ได้แก่ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
(6) เลขเรียงสามตัว ได้แก่ 123 234 345 456 567 678 789
(7) เลขเรียงสี่ตัว ได้แก่ 1234 2345 3456 4567 5678 6789
(8) เลขคู่เหมือน ได้แก่ 1100 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211 2233 2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300 3311 3322 3344 3355 3366 3377 3388 3399 4400 4411 4422 4433 4455 4466 4477 4488 4499 5500 5511 5522 5533 5544 5566 5577 5588 5599 6600 6611 6622 6633 6644 6655 6677 6688 6699 7700 7711 7722 7733 7744 7755 7766 7788 7799 8800 8811 8822 8833 8844 8855 8866 8877 8899 9900 9911 9922 9933 9944 9955 9966 9977 9988
(9) เลขคู่หาม ได้แก่ 1001 1221 1331 1441 1551 1661 1771 1881 1991 2002 2112 2332 2442 2552 2662 2772 2882 2992 3003 3113 3223 3443 3553 3663 3773 3883 3993 4004 4114 4224 4334 4554 4664 4774 4884 4994 5005 5115 5225 5335 5445 5665 5775 5885 5995 6006 6116 6226 6336 6446 6556 6776 6886 6996 7007 7117 7227 7337 7447 7557 7667 7887 7997 8008 8118 8228 8338 8448 8558 8668 8778 8998 9009 9119 9229 9339 9449 9559 9669 9779 9889
(10) เลขคู่สลับ ได้แก่ 1010 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242 4343 4545 4646 4747 4848 4949 5050 5151 5252 5353 5454 5656 5757 5858 5959 6060 6161 6262 6363 6464 6565 6767 6868 6969 7070 7171 7272 7373 7474 7575 7676 7878 7979 8080 8181 8282 8383 8484 8585 8686 8787 8989 9090 9191 9292 9393 9494 9595 9696 9797 9898
ข้อ 2 การนำหมายเลขทะเบียนตาม ข้อ 1 ของตัวอักษรประจำหมวดออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป ให้เป็นไปตามลำดับตัวอักษรประจำหมวดตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน มาตรา 5 (4) แห่ง พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542
ข้อ 3 ในกรณีที่หมายเลขทะเบียนใดของตัวอักษรประจำหมวดใดไม่มีผู้ประมูล ให้นายทะเบียนนำหมายเลขทะเบียนนั้นของตัวอักษรประจำหมวดนั้นออกให้สำหรับรถที่นำมาจดทะเบียนตามปกติทั่วไป
ในกรณีหมายเลขทะเบียนใดของตัวอักษรประจำหมวดใดที่ผู้ประมูลไม่ได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูลตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ให้นำหมายเลขทะเบียนนั้นของตัวอักษรประจำหมวดนั้นออกเปิดประมูลใหม่
ข้อ 4 ในการเริ่มเปิดประมูลครั้งแรกเมื่อกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้อธิบดีนำหมายเลขทะเบียนตาม ข้อ 1 ของตัวอักษรประจำหมวดในลำดับถัดจากตัวอักษรประจำหมวดที่มีการออกหมายเลขทะเบียนอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ มีผลใช้บังคับออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) นิกร จำนง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 10/1 แห่ง พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 บัญญัติให้อธิบดีนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป โดยหมายเลขดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update