กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 39 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
บุคคลธรรมดา
(ก) ระดับวุฒิสถาปนิก ฉบับละ 5,000 บาท
(ข) ระดับสามัญสถาปนิก ฉบับละ 4,000 บาท
(ค) ระดับภาคีสถาปนิก ฉบับละ 2,500 บาท
(ง) ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ฉบับละ 2,500 บาท
นิติบุคคล
ค่าใบอนุญาตนิติบุคคล ฉบับละ 20,000 บาท
(2) ค่าต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
บุคคลธรรมดา
(ก) ระดับวุฒิสถาปนิก ฉบับละ 3,000 บาท
(ข) ระดับสามัญสถาปนิก ฉบับละ 2,000 บาท
(ค) ระดับภาคีสถาปนิก ฉบับละ 1,000 บาท
(ง) ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ฉบับละ 1,000 บาท
สำหรับผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ ให้เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 2,000 บาท นิติบุคคล
(ก) ค่าต่อใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ ฉบับละ 20,000 บาท
(ข) ค่าต่อใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอต่ออายุใบอนุญาต หลังจากใบอนุญาตหมดอายุ ฉบับละ 30,000 บาท
(3) ค่าหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(ก) บุคคลธรรมดา ฉบับละ 2,500 บาท
(ข) นิติบุคคล ฉบับละ 10,000 บาท
(4) ค่าใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต
(ก) บุคคลธรรมดา ฉบับละ 500 บาท
(ข) นิติบุคคล ฉบับละ 3,000 บาท
(5) ค่าทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(ก) ค่าทดสอบความรู้สำหรับการสอบครั้งแรก ครั้งละ 2,000 บาท
(ข) ค่าทดสอบความรู้สำหรับการสอบแก้ตัว ครั้งละ 1,000 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดยกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่โดยบทเฉพาะกาลของ พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 ไม่เหมาะสมกับสภาพกาณ์ในปัจจุบัน และโดยที่ มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update