กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (17) แห่ง พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้
(1) คำขอ ฉบับละ 5 บาท
(2) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 100 บาท
(3) แผ่นป้ายทะเบียนรถ ฉบับละ 100 บาท
(4) การขอใช้หมายเลขทะเบียนรถ
(ก) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้สำหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่ง ครั้งละ 500 บาท
(ข) การขอใช้หมายเลขทะเบียนซึ่งยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว ครั้งละ 500 บาท
(ค) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้จากการประมูล ตาม มาตรา 10/1 กับกรณีตาม (ก) หรือ (ข) ครั้งละ 1,500 บาท
(5) การขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ
(ก) รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
(6) การโอนทะเบียนรถ ครั้งละ 100 บาท
(7) การย้ายรถ
(ก) รถยนต์ ครั้งละ 50 บาท
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 20 บาท
(8) การตรวจสภาพรถ
(ก) รถจักรยานยนต์ คันละ 10 บาท
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) คันละ 50 บาท
(9) ใบอนุญาตตาม มาตรา 23 ฉบับละ 1,000 บาท
(10) ใบอนุญาตตาม มาตรา 27 ฉบับละ 1,000 บาท
(11) เครื่องหมายพิเศษตาม มาตรา 27 อันละ 100 บาท
(12) สมุดคู่มือประจำรถตาม มาตรา 27 เล่มละ 100 บาท
(13) ใบอนุญาตรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ฉบับละ 1,000 บาท
(14) ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ฉบับละ 500 บาท
(15) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
(16) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
(17) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
(18) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ฉบับละ 500 บาท
(19) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ฉบับละ 250 บาท
(20) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ฉบับละ 300 บาท
(21) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ฉบับละ 150 บาท
(22) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ฉบับละ 250 บาท
(23) ใบอนุญาตขับรถบดถนน ฉบับละ 250 บาท
(24) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ ฉบับละ 250 บาท
(25) ใบอนุญาตขับรถนอกจาก (15) ถึง (24) ฉบับละ 100 บาท
(26) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ ครั้งละ 50 บาท
(27) หนังสืออนุญาตตาม มาตรา 17 วรรคสอง หรือ มาตรา 18 ฉบับละ 50 บาท
(28) ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 50 บาท
(29) ใบแทนใบอนุญาต ครึ่งหนึ่งของ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่เกิน ฉบับละ 100 บาท
(30) ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ฉบับละ 20 บาท
(31) ใบแทนหนังสืออนุญาต ฉบับละ 25 บาท
(32) ค่าธรรมเนียมอื่น ฉบับละ 20 บาท
(33) การรับรองสำเนาเอกสาร แผ่นละ 20 บาท
(34) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตขับรถแต่ละฉบับ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) นิกร จำนง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้ยกเลิกการออกใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและปรับปรุงอายุของใบอนุญาตขับรถทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้หมายเลขทะเบียนรถ และโดยที่ มาตรา 5 (17) แห่ง พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิดอัตราท้ายพระราชบัญญัติ ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการใหม่ตามพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม และสมควรปรับปรุงรูปแบบของกฎกระทรวงเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของกฎกระทรวงในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update