กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 47 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 103 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 107 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 110 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 111 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
(5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 113 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
(6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 114 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
(7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 117 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
(8) กฎกระทรวง ฉบับที่ 118 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
(9) กฎกระทรวง ฉบับที่ 119 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
ข้อ 2 ให้เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุราที่ทำในราชอาณาจักรและสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้


รายการ
อัตราภาษี
 ตามมูลค่าร้อยละ
ตามปริมาณ
 หน่วย
 หน่วยละ-บาท

 1. สุราแช่
  1.1 ชนิดเบียร์
  1.2 ชนิดไวท์และสปาร์กลิ้งไวน์ ที่ทำจากองุ่น
  1.3 ชนิดสุราแช่พื้นเมือง
  1.4 ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1.1 1.2 และ 1.3
 2. สุรากลั่น
  2.1 ชนิดสุราขาว
  2.2 ชนิดสุราผสม
  2.3 ชนิดสุราปรุงพิเศษ
  2.4 ชนิดสุราพิเศษ
   (1) ประเภทบรั่นดี
   (2) ประเภทวิสกี้
   (3) ประเภทอื่นนอกจาก (1) และ (2)
  2.5 ชนิดสุราสามทับ
   (1) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
หรือที่นำไปทำการแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด
   (2) ที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด
   (3) อื่นๆ นอกจาก (1) และ (2)55
60
25
25
50
50

35
50
50

2
0.1
10


 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

 ลิตร
 ลิตร
 ลิตร แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์


100
100
70
70
240
240

240
240
240

1
0.05
6


ข้อ 3[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดชนิดและอัตราภาษีสุรา เพื่อกำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน และสมควรเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสุราสำหรับสุราบางชนิดให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มชนิดสุราแช่พื้นเมืองแยกต่างหากจากสุราแช่ชนิดอื่น อันเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมพัฒนาผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update