กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่นผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 ส่งบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ดังนี้
(1) การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่าย และที่เหลืออยู่ ให้ใช้แบบ นพ. 201
(2) การแจ้งการนำน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ใช้แบบ นพ. 202
(3) การแจ้งปริมาณการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในราชอาณาจักร ให้ใช้แบบ นพ. 203
(4) การแจ้งปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 และ มาตรา 10 ให้ใช้แบบ นพ. 204
(5) การแจ้งปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปภายในราชอาณาจักรจำแนกตามประเภทธุรกิจ ให้ใช้แบบ นพ. 205
(6) การแจ้งปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปภายในราชอาณาจักรจำแนก ตามประเภทธุรกิจในจังหวัดต่างๆ ให้ใช้แบบ นพ. 206
(7) การแจ้งปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปภายในราชอาณาจักร จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ให้ใช้แบบ นพ. 207
(8) การแจ้งปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทวัตถุดิบในอุตสาหกรรมให้ผู้ผลิตอื่นๆ ให้ใช้แบบ นพ. 208
(9) การแจ้งปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ใช้แบบ นพ. 209
(10) การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บน้ำมันสำรองตามกฎหมายคงเหลือรายวัน ให้ใช้แบบ นพ. 210
ข้อ 2 ให้ผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 ส่งแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงสามเดือนถัดไป ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ดังนี้
(1) การแจ้งแผนการนำน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต และจำหน่าย ให้ใช้แบบ นพ. 211
(2) การแจ้งรายละเอียดแผนการซื้อ กลั่นหรือผลิตและจำหน่ายซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในราชอาณาจักร ให้ใช้แบบ นพ. 212
ข้อ 3 การส่งบัญชีตาม ข้อ 1 ให้ส่งจำนวน 1 ชุด พร้อมคู่ฉบับ 2 ชุด และการส่งแผนตาม ข้อ 2 ให้ส่งจำนวน 1 ชุด พร้อมคู่ฉบับ 1 ชุด โดยยื่นส่งโดยตรงหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงานก็ได้
ข้อ 4 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 16 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติให้ผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 ส่งบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงสามเดือนถัดไปตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update