กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกักพืช พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 และ มาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507
ข้อ 2 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป
ข้อ 3 ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ลงมา
ข้อ 4 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังนี้
(1) บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในสังกัดกรมวิชาการเกษตรให้เป็นไปตามแบบที่ 1
(2) บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในสังกัดส่วนราชการอื่น ให้เป็นไปตามแบบที่ 2
ข้อ 5 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ขนาด 2.553 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
ข้อ 6 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้มีกำหนดห้าปีแต่วันออกบัตร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ กักพืช พ.ศ. 2507 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่และรูปแบบไม่เหมาะสม สมควรกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update