กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-10

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 และ มาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตาม มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจตาม มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ มาตรา 45 แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองตาม มาตรา 9
(ก) บุคคลธรรมดา
1) สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
2) สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
3) คำชี้แจงประเภทธุรกิจที่แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง
4) หลักฐานแสดงว่าผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองได้ประกอบธุรกิจที่แจ้ง เพื่อขอหนังสือรับรองอยู่ก่อนมีการปรับปรุงแก้ไขบัญชีธุรกิจ
5) แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(ข) นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
1) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
2) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตาม 1) เป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล
3) สำเนาหนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งตาม 2)
4) สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งตาม 2)
5) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ก) 3) 4) และ 5)
(ค) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ก) 3) 4) และ 5)
2) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ข) 1)
3) หนังสือแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว จำนวนหุ้น ประเภท หรือชนิดของหุ้นที่คนต่างด้าวถือ
(2) การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองตาม มาตรา 10
(ก) บุคคลธรรมดา
1) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ก) 1) 2) 3) และ 5)
2) สำเนาหนังสืออนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นการเฉพาะกาล หรือหนังสือรับรองสัญชาติของผู้แจ้งเพื่อขอใช้สิทธิตามสนธิสัญญาจากสถานทูตของประเทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญากับประเทศไทย หรือหนังสือรับรองสัญชาติของผู้แจ้งเพื่อขอใช้สิทธิตามพันธกรณีจากสถานทูตของประเทศที่มีความผูกพัน ตามพันธกรณีกับประเทศไทย
(ข) นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
1) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน รายชื่อและสัญชาติกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นหรือรายละเอียดของผู้เป็นหุ้นส่วน ในกรณีที่ไม่สามารถส่งเอกสารแสดงรายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นหรือรายละเอียดของผู้เป็นหุ้นส่วนได้ ให้ส่งเอกสารแสดงว่าคนสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญาหรือที่มีความผูกพันตามพันธกรณีกับประเทศไทยถือหุ้น หรือลงหุ้นข้างมากในนิติบุคคลนั้น
2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนข้างมากของผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองมีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้ส่งหลักฐานหรือเอกสารตาม 1) ของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนข้างมากนั้น จนถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนข้างมากรายสุดท้าย เพื่อแสดงว่านิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองนั้นมีคนสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีสนธิสัญญา หรือที่มีความผูกพันตามพันธกรณีกับประเทศไทยถือหุ้นหรือลงหุ้นข้างมากในนิติบุคคลนั้น
3) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ก) 3) และ 5)
4) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ข) 2) 3) และ 4)
5) หลักฐานหรือเอกสารตาม (2) (ก) 2)
(ค) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ก) 3) และ 5)
2) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ข) 1)
3) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ค) 3)
4) หลักฐานหรือเอกสารตาม (2) (ก) 2)
5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนข้างมากของผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองมีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้ส่งหลักฐานหรือเอกสารตาม (2) (ข) 1) และ 2) ของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนข้างมากนั้นด้วย
(3) การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองตาม มาตรา 45
(ก) บุคคลธรรมดา
1) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ก) 1) 2) 3) และ 5)
2) หลักฐานแสดงว่าผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองได้ประกอบธุรกิจประเภทที่แจ้ง เพื่อขอหนังสือรับรองอยู่แล้วในวันที่ พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ และธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีท้าย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
(ข) นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
1) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ก) 3) และ 5)
2) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ข) 1) 2) 3) และ 4)
3) หลักฐานหรือเอกสารตาม (3) (ก) 2)
(ค) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ก) 3) และ 5)
2) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ข) 1)
3) หลักฐานหรือเอกสารตาม (1) (ค) 3)
4) หลักฐานหรือเอกสารตาม (3) (ก) 2)
ข้อ 2 ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องกรอกข้อความในคำขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แจ้ง เพื่อขอหนังสือรับรอง หรือลงลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทน
ข้อ 3 ในกรณีที่การมอบอำนาจได้กระทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจนั้นต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันแจ้ง เพื่อขอหนังสือรับรอง
ข้อ 4 ในกรณีที่การมอบอำนาจนั้นได้กระทำในประเทศไทยโดยผู้มอบอำนาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าในขณะที่มอบอำนาจ ผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง
ข้อ 5 ในกรณีที่หลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอได้มีการลงลายมือชื่อในต่างประเทศผู้แจ้ง เพื่อขอหนังสือรับรองจะต้องจัดให้มีคำรับรองการลงลายมือชื่อดังกล่าว โดยให้นำความใน ข้อ 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 6 ในการยื่นหลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ข้อ 7 ในการยื่นสำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอ ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาหรือภาพถ่ายนั้น
ข้อ 8 การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรอง ให้แจ้ง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(1) กรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
(2) จังหวัดอื่น ให้แจ้ง ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
ข้อ 9 ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการออกหนังสือรับรอง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้แจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้
ข้อ 10 หนังสือรับรองให้ใช้แบบที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้คนต่างด้าวในกรณีดังต่อไปนี้ คือ คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจที่มิได้กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อน ต่อมามีการปรับปรุงหรือแก้ไขประเภทธุรกิจทำให้ธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ( มาตรา 9) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยให้ประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะกาลหรือคนต่างด้าว ซึ่งได้รับสิทธิให้ประกอบธุรกิจได้ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ( มาตรา 11) และคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจประเภทที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีท้าย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ( มาตรา 45) ต้องแจ้งการประกอบธุรกิจต่ออธิบดีเพื่อขอหนังสือรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update