กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 19 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การขอความเห็นชอบกำหนดปริมาณการค้าประจำปี หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี ตามที่ได้ยื่นขอความเห็นชอบไว้แล้วของผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรา 7 ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารตามแบบท้ายกฎกระทรวง ดังนี้
(1) คำขอความเห็นชอบเพื่อกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี ให้ใช้แบบ นพ. 301
(2) การยื่นขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี ให้ใช้แบบ นพ. 302
(3) รายละเอียดแผนการซื้อหรือได้มาในราชอาณาจักร ให้ใช้แบบ นพ. 302 (1)
(4) รายละเอียดแผนการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากแผนการจัดหา ให้ใช้แบบ นพ. 302 (2)
ข้อ 2 การระบุชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อขอกำหนดปริมาณการค้าประจำปีหรือขอเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี ให้ระบุให้ตรงกับชื่อชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่กำหนดในประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดชนิดและอัตราการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ข้อ 3 ในกรณีที่การขอความเห็นชอบปริมาณการค้าประจำปีของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด มีปริมาณน้อยกว่าสถิติปริมาณการค้าย้อนหลังสิบสองเดือน นับแต่เดือนก่อนเดือนที่ยื่นคำขอ ให้ผู้ค้าน้ำมันแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถทำการค้าได้ตามสถิติปริมาณการค้าดังกล่าวด้วย
ข้อ 4 การยื่นคำขอตาม ข้อ 1 ให้ยื่นโดยตรงหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงานก็ได้
ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update