กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-30

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 และ มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทางน้ำชลประทานท่อส่งน้ำปราณบุรี - หัวหิน (สายเก่า) จากกิโลเมตรที่ 6.380 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงปลายท่อส่งน้ำปราณบุรี - หัวหิน (สายเก่า) กิโลเมตรที่ 30.800 ในท้องที่ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 2 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 12 ซ้าย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 21.520 ของคลองซอย 12 ซ้าย 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 3 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 12 ซ้าย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 12.240 ของคลองซอย 12 ซ้าย 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 4 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 16 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 12.600 ของคลองซอย 16 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 5 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 19 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 6.600 ของคลองซอย 19 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 6 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 22 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 1.120 ของคลองซอย 22 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 7 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 23 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 6.500 ของคลองซอย 23 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 8 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 28 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 4.800 ของคลองซอย 28 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
 
  ข้อ 9 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 29 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 6.660 ของคลองซอย 29 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 10 ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยกซอย 4 ซ้าย ของคลองซอย 29 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากกิโลเมตรที่ 4.234 ของคลองซอย 29 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 3.500 ของคลองแยกซอย 4 ซ้าย ของคลองซอย 29 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 11 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 30 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 6.000 ของคลองซอย 30 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 12 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 31 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 6.380 ของคลองซอย 31 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลไร่ใหม่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 13 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 34 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 5.020 ของคลองซอย 34 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 14 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 35 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 1.600 ของคลองซอย 35 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 15 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 36 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 1.350 ของคลองซอย 36 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 16 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 39 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 4.620 ของคลองซอย 39 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 17 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 41 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 2.292 ของคลองซอย 41 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 18 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 44 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 8.500 ของคลองซอย 44 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 19 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 46 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 18.500 ของคลองซอย 46 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 20 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 50 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 1.020 ของคลองซอย 50 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 21 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 51 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 3.411 ของคลองซอย 51 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 22 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 52 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 10.238 ของคลองซอย 52 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 23 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 54 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 9.170 ของคลองซอย 54 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 24 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 58 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 6.300 ของคลองซอย 58 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 25 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 59 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 1.800 ของคลองซอย 59 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 26 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 60 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 1.800 ของคลองซอย 60 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 27 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 61 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 2.580 ของคลองซอย 61 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 28 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 62 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 4.480 ของคลองซอย 62 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 29 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 64 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 6.200 ของคลองซอย 64 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 30 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 66 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงกิโลเมตรที่ 2.280 ของคลองซอย 66 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในท้องที่ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update