กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 (4) และ มาตรา 110 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
"งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน" หมายความว่า งบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
"มาตรฐานการบัญชี" หมายความว่า หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ 3 งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดอย่างน้อยต้องมีรายการ และแสดงเป็นอย่างเดียวกับรายการย่อของงบการเงินที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการบัญชี เว้นแต่กรณีที่ได้มีกฎหมายเฉพาะกำหนดเพิ่มเติมจากรายการย่อของงบการเงินดังกล่าว ต้องมีรายการเป็นอย่างเดียวกับรายการย่อตามที่กำหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น
ข้อ 4 ความหมายของรายการของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราฐานการบัญชีหรือกฎหมายเฉพาะ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มิได้มีการกำหนดความหมายของรายการใดไว้ในมาตรฐานการบัญชี อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจประกาศกำหนดความหมายของรายการนั้นก็ได้
ข้อ 5 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่รอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดใดได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่มีรายการเป็นอย่างเดียว กับรายการย่อของงบการเงินและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งออกตามความใน มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 ในรอบปีบัญชีที่แล้วมาให้ถือว่าบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนตาม มาตรา 110 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกำหนดรายการและความหมายของรายการที่ต้องมีในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่บริษัทมหาชนจำกัด ต้องจัดทำตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ.ศ. 2539 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปที่กำหนดหลักการเกี่ยวกับการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจ ประกอบกับการกำหนดดังกล่าวไม่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัด สมควรปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ.ศ. 2539 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อให้การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบัญชี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update