กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นายกรัฐมนตรี โดยคำเสนอแนะของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานของรัฐที่อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มิให้นำ มาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาใช้บังคับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์รักษาความปลอดภัย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอาจออกระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อมิต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม มาตรา 23 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และ มาตรา 22 วรรคสอง บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดในกฎกระทรวงได้นั้น ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่การเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว และโดยที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งหากมีการเปิดเผยประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการดำเนินการของศูนย์รักษาความปลอดภัย ซึ่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยเป็นหน่วยงานของรัฐตาม มาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update