กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สมควรรวมวันสิ้นสุดการใช้บังคับผังเมืองรวมที่มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาแสดงไว้ในที่เดียวกัน และขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2545
(2) กฎกระทรวง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ข้อ 2 การขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมหนึ่งปี มีดังต่อไปนี้
ข้อ 3 การขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมห้าปี มีดังต่อไปนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 21 ฉบับ ได้เปลี่ยนแปลงไป และไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมดังกล่าวได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไปอีกหนึ่งปี ในการนี้สมควรยกเลิก กฎกระทรวง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และนำการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงดังกล่าวมารวมบัญญัติไว้ในที่เดียวกันด้วย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update