กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง - กิ่วลมเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 และ มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของฝายแม่วัง (เหมืองแม่วังฝั่งซ้าย) จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ถึงกิโลเมตรที่ 33.900 ในท้องที่ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 2 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 7 ก.ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของฝายแม่วัง (เหมืองแม่วังฝั่งซ้าย) จากกิโลเมตรที่ 24.800 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของฝายแม่วัง (เหมืองแม่วังฝั่งซ้าย) ในท้องที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ถึงกิโลเมตรที่ 0.200 ในท้องที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 3 ให้ทางน้ำชลประทานคลองซอย 9 ขวา ของคลองน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของฝายแม่วัง (เหมืองแม่วังฝั่งซ้าย) จากกิโลเมตรที่ 27.630 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของฝายแม่วัง (เหมืองแม่วังฝั่งซ้าย) ในท้องที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ถึงกิโลเมตรที่ 2.046 ในท้องที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของฝายแม่วัง (เหมืองแม่วังฝั่งซ้าย) จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ถึงกิโลเมตรที่ 33.900 ในท้องที่ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทางน้ำชลประทานคลองซอย 7 ก.ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของฝายแม่วัง (เหมืองแม่วังฝั่งซ้าย) จากกิโลเมตรที่ 24.800 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของฝายแม่วัง (เหมืองแม่วังฝั่งซ้าย) ในท้องที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ถึงกิโลเมตรที่ 0.200 ในท้องที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และทางน้ำชลประทานคลองซอย 9 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของฝายแม่วัง (เหมืองแม่วังฝั่งซ้าย) จากกิโลเมตรที่ 27.630 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของฝายแม่วัง (เหมืองแม่วังฝั่งซ้าย) ในท้องที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ถึงกิโลเมตรที่ 2.046 ในท้องที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่และเนื่องจาก มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update