กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 31 (15) มาตรา 32 (10) และ มาตรา 33 (7) แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง และการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
(1) ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดนำรถดังต่อไปนี้ มาใช้ทำการขนส่งในกิจการที่ตนเองได้รับใบอนุญาต
(ก) รถที่ไม่ได้จดทะเบียนและไม่ชำระภาษี
(ข) รถที่ค้างชำระภาษีประจำปี
(ค) รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(ง) รถที่ไม่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (บัญชี ขส.บ. 11) ของผู้ประกอบการขนส่ง
(2) ผู้ประกอบการขนส่งต้องนำรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งเข้ารับการตรวจสภาพจากพนักงานตรวจสภาพ หรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) นิกร จำนง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง และการขนส่งโดยรถขนาดเล็กได้ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษี หรือรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาทำการขนส่งในกิจการของตนเอง ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมรถดังกล่าว ผู้ประกอบการขนส่งจะปฏิเสธความรับผิดทำให้ความรับผิดตกอยู่แก่เฉพาะเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่เท่านั้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการขนส่งยังสามารถนำรถลักษณะดังกล่าวกลับมาใช้งานอีกได้ เพราะกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกยังมิได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการขนส่งโดยตรง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง ประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องรับผิดชอบในการควบคุมดูแลรถที่ใช้ทำการขนส่งในเส้นทางของตน ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update