กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 41 และลำดับที่ 42 ของ ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2546


ลำดับที่
ผังเมืองรวม
การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ 1
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ
การขยายระยะเวลา
ครั้งที่ 2
วันสิ้นสุดการใช้บังคับ

41
42

 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 393 (พ.ศ. 2541) ฯ
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 395 (พ.ศ. 2541) ฯ

 8 ธันวาคม 2547
 24 ธันวาคม 2547

-
-ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 20 ถึงลำดับที่ 22 ของ ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2546


ลำดับที่
ผังเมืองรวม
วันสิ้นสุดการใชับังคับ

20
21
22

 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 391 (พ.ศ. 2541) ฯ
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 392 (พ.ศ. 2541) ฯ
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2541) ฯ

 7 ธันวาคม 2551
 7 ธันวาคม 2551
 24 ธันวาคม 2551


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 2 ฉบับต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐแต่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมดังกล่าว ได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงให้ใชับังคับผังเมืองรวมนั้น ใช้บังคับสมควรขยายระยะเวลาในการใชับังคับผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไปอีกหนึ่งปี รวมทั้งกรณีที่สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 3 ฉบับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ และเมื่อได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่ใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านสมควราขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไปอีกห้าปี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update