กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ มาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 และ มาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) รัฐบาลในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
(2) นายจ้างในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
(3) ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน
ค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม มาตรา 46 วรรคห้า
ข้อ 2[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 46 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 บัญญัติให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update