แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 43 ถึงลำดับที่ 50 ของข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2546

ลำดับที่ ผังเมืองรวม การขยายระยะเวลา ครั้งที่ 1 วันสิ้นสุด
การใช้บังคับ
การขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2 วันสิ้นสุด
การใช้บังคับ
"43
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 172 (พ.ศ. 2537)ฯ
 23 มิถุนายน 2548
-
44
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 396 (พ.ศ. 2542)ฯ
 24 กุมภาพันธ์ 2548
-
45
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 397 (พ.ศ. 2542)ฯ
 24 กุมภาพันธ์ 2548
-
46
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 398 (พ.ศ. 2542)ฯ
 21 มีนาคม 2548
-
47
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 399 (พ.ศ. 2542)ฯ
 18 เมษายน 2548
-
48
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 400 (พ.ศ. 2542)ฯ
 3 พฤษภาคม 2548
-
49
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 413 (พ.ศ. 2542)ฯ
 1 กรกฎาคม 2548
-
50
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542)ฯ
 4 กรกฎาคม 2548
-"


*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 8 ฉบับ ได้เปลี่ยนแปลงไป และจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมดังกล่าวให้เหมาะสม แต่เนื่องจากไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมดังกล่าวได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไปอีกหนึ่งปี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547
ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
     
Update