แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่าเข้าในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทางที่กำหนดดังต่อไปนี้เป็นทางอนุมัติ

เขตแดนทางบก ทางอนุมัติ

 ระหว่างราชอาณาจักรกับสหภาพพม่า

 ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากเขตแดนบริเวณบ้านอีต่อง ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ถึงสถานีควบคุมก๊าซที่ BVW - 1 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยะทางประมาณ 800 เมตร


ข้อ 2 ให้ผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติเข้าในราชอาณาจักรตามทางอนุมัติที่กำหนดในข้อ 1 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการนำก๊าซธรรมชาติผ่านแนวท่อส่งก๊าซจากสหภาพพม่าเข้าในราชอาณาจักรบริเวณบ้านอีต่อง ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จนถึงสถานีควบคุมก๊าซ BVW - 1 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งก๊าซดังกล่าวมีลักษณะต่อเนื่องและท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีลักษณะถาวรไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและเกิดความสะดวกแก่ผู้ขนส่งก๊าซ สมควรกำหนดให้แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเป็นทางอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547
วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update