แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 และมาตรา 10 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ เงินตรา พ.ศ. 2501 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ เงินตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่นๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี ราชบัณฑิตยสถานในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท หนึ่งชนิด ออกใช้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update