แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 23 ของข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ลำดับที่ ผังเมืองรวม วันสิ้นสุดการใช้บังคับ

"23

 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 401 (พ.ศ. 2542)ฯ
 3 พฤษภาคม 2552"


*หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฎว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในการใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลนาตาล่วง ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลทับเที่ยง ตำบลบางรัก ตำบลโคกหล่อ ตำบลบ้านควน และตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 401 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ และเมื่อได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่ใช้บังคับผังเมืองรวมนั้นแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไปอีกห้าปี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547
ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
     
Update