แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 51 ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

ลำดับที่ ผังเมืองรวม การขยายระยะเวลา ครั้งที่ 1 วันสิ้นสุด
การใช้บังคับ
การขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2 วันสิ้นสุด
การใช้บังคับ

"51

 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 411 (พ.ศ. 2542)ฯ
 1 กรกฎาคม 2548
-"


*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในการใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลดงพระราม ตำบลรอบเมือง ตำบลหน้าเมือง ตำบลบางบริบูรณ์ และตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 411 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนแปลงไป และจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมดังกล่าวให้เหมาะสมแต่เนื่องจากไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมดังกล่าว ได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไปอีกหนึ่งปี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ประมวล รุจนเสรี รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
     
Update