แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2547
 


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 38 ถึงลำดับที่ 40 ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ลำดับที่ ผังเมืองรวม การขยายระยะเวลา ครั้งที่ 1 วันสิ้นสุด
การใช้บังคับ
การขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2 วันสิ้นสุด
การใช้บังคับ
"38
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 382 (พ.ศ. 2541)ฯ
 15 กันยายน 2547
 15 กันยายน 2548
39
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 383 (พ.ศ. 2541)ฯ
 15 กันยายน 2547
 15 กันยายน 2548
40
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 384 (พ.ศ. 2541)ฯ
 21 กันยายน 2547
 21 กันยายน 2548

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 52 ถึงลำดับที่ 62 ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547

ลำดับที่ ผังเมืองรวม การขยายระยะเวลา ครั้งที่ 1 วันสิ้นสุด
การใช้บังคับ
การขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2 วันสิ้นสุด
การใช้บังคับ
"52
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 415 (พ.ศ. 2542)ฯ
 1 กันยายน 2548
-
53
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 416 (พ.ศ. 2542)ฯ
 1 กันยายน 2548
-
54
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 417 (พ.ศ. 2542)ฯ
 1 กันยายน 2548
-
55
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 419 (พ.ศ. 2542)ฯ
 9 กันยายน 2548
-
56
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 420 (พ.ศ. 2542)ฯ
 9 กันยายน 2548
-
57
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 421 (พ.ศ. 2542)ฯ
 27 กันยายน 2548
-
58
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 422 (พ.ศ. 2542)ฯ
 27 กันยายน 2548
-
59
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 423 (พ.ศ. 2542)ฯ
 28 กันยายน 2548
-
60
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 424 (พ.ศ. 2542)ฯ
 28 กันยายน 2548
-
61
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 425 (พ.ศ. 2542)ฯ
 28 กันยายน 2548
-
62
 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 426 (พ.ศ. 2542)ฯ
 28 กันยายน 2548
-"

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 25 ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2547

ลำดับที่ ผังเมืองรวม วันสิ้นสุดการใช้บังคับ

"25

 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 418 (พ.ศ. 2542)ฯ
 9 กันยายน 2552"


*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 14 ฉบับ ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐแต่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมดังกล่าว ได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนั้นใช้บังคับอีกทั้ง กฎกระทรวงบางฉบับได้เคยขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาครั้งหนึ่งแล้ว สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไปอีกหนึ่งปี รวมทั้งกรณีที่สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน 1 ฉบับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญและเมื่อได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่ใช้บังคับผังเมืองรวม ดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมดังกล่าวต่อไปอีกห้าปี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2547
โภคิน พลกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
     
Update