แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) คำขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ 100 บาท
(2) คำขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ 50 บาท
(3) คำขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ 50 บาท
(4) คำขอตรวจหรือคัดเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ 50 บาท
(5) คำขอเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อย่างอื่นนอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ฉบับละ 25 บาท
(6) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ 500 บาท
(7) ใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ 100 บาท
(8) การรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉบับละ 25 บาท

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547
สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
     
Update