แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 1/1 ของกฎกระทรวงกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545
"ข้อ 1/1 ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 ยังมิได้กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับใบอนุญาต การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต การยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต การยื่นคำขออนุญาตทำงานอื่นหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ในการทำงาน ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
อุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
     
Update