แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 37 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1) การผ่านพิธีการทางศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า สำหรับใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก ฉบับละ 200 บาท
(2) การบันทึกข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก เข้าสู่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร ฉบับละ 70 บาท
ข้อ 2 ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 สำหรับใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออกดังต่อไปนี้
(1) ใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออกในนามของส่วนราชการ
(2) ใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออกที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรตาม พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4
(3) ใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออกสำหรับของที่ขนย้าย หรือโอนระหว่างผู้ประกอบการภายในประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายในประเทศ
(4) ใบขนสินค้าขาเข้าที่นำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตอุตสาหกรรมส่งออกหรือเขตปลอดอากร โดยใช้สิทธิยกเว้นอากรตาม พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 หรือกฎหมายอื่น
(5) ใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรา 19ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 สำหรับของที่ขนย้ายหรือโอนไปใช้สิทธิยกเว้นอากรตาม พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 หรือกฎหมายอื่น
(6) ใบขนสินค้าผ่านแดน
(7) ใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออกพิเศษที่มีราคาของไม่เกิน 20,000 บาท
(8) ใบขนสินค้าขาออกที่มีราคาของไม่เกิน 50,000 บาท ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานศุลกากรภาค
ข้อ 3[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับมีกำหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ตามที่กรมศุลกากรได้พัฒนาการดำเนินพิธีการทางศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้าให้เกิดความรวดเร็วและโปร่งใส เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และทำให้การจัดเก็บภาษีเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการดำเนินการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรต้องรับผิดชอบงานในปริมาณที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อนำเงินค่าธรรมเนียม ดังกล่าวมาจัดสรรเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ และโดยที่มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update