แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 8 วรรคสอง มาตรา 16 มาตรา 26 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (1/1) ของข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2546
"(1/1) เครื่องวัดความชื้นข้าว คือ เครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าปริมาณความชื้นของข้าวขณะอยู่นิ่งแต่ไม่รวมถึงเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ประกอบด้วยเครื่องชั่ง และใช้ความร้อนจากหลอดไฟฟ้าในการไล่น้ำออกจากเมล็ดข้าว ได้แก่
(ก) เครื่องวัดที่แสดงค่าโดยตรง คือ เครื่องวัดที่แสดงผลของค่าปริมาณความชื้นได้โดยตรง
(ข) เครื่องวัดที่ไม่แสดงค่าโดยตรง คือ เครื่องวัดที่แสดงผลของการวัดเป็นค่าขั้นหมายมาตราสามัญก่อนที่จะพิจารณาหาค่าปริมาณความชื้นจากตารางแปลงค่า"
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ 2/1 เครื่องวัดความชื้นข้าว ของหมวด 4 เครื่องวัด ข้อ 55/1 ข้อ 55/2 ข้อ 55/3 ข้อ 55/4 ข้อ 55/5 และข้อ 55/6 แห่งกฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2546
"ส่วนที่ 2/1 เครื่องวัดความชื้นข้าว
"ข้อ 55/1 ในส่วนนี้
"ข้าว" หมายความว่า ข้าวเปลือก ข้าวสาร หรือข้าวกล้อง
"ตัวอย่าง" หมายความว่า ตัวอย่างข้าวที่ใช้วัดหาปริมาณความชื้น
"ปริมาณความชื้น" หมายความว่า ร้อยละของน้ำหนักน้ำในตัวอย่างต่อน้ำหนักตัวอย่าง
"ตารางแปลงค่า" หมายความว่า ตาราง กราฟ แอบะคัส หรือสไลด์รูล์ ที่ใช้สำหรับแปลงค่าขั้นหมายมาตราสามัญที่แสดงโดยเครื่องวัดที่ไม่แสดงค่าโดยตรงเป็นค่าปริมาณความชื้น
"ตารางแก้ไขค่า" หมายความว่า ตาราง กราฟ แอบะคัส หรือสไลด์รูล์ ที่ใช้สำหรับแก้ไขค่าปริมาณความชื้นหรือค่าขั้นหมายมาตราสามัญที่แสดงโดยเครื่องวัดความชื้นข้าว เนื่องจากผลกระทบจากอุณหภูมิของตัวอย่าง หรือจากสภาวะแวดล้อม
"ค่าขั้นหมายมาตรา" หมายความว่า ค่าของขั้นหมายมาตราที่แสดงเป็นหน่วยของปริมาณความชื้นของข้าว กรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบแอนะล็อก คือ ค่าที่แตกต่างกันของขั้นหมายมาตราสองขั้นที่ติดต่อกัน กรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบดิจิทัลหรือในตารางแปลงค่า คือค่าที่แตกต่างกันของสองค่าที่ต่อเนื่องกัน
"ขั้นหมายมาตราสามัญ" หมายความว่า ค่าที่แสดงผลของการวัดของเครื่องวัดที่ไม่แสดงค่าโดยตรงก่อนพิจารณาค่าปริมาณความชื้นจากตารางแปลงค่า ซึ่งค่านี้จะไม่แสดงหน่วย
"ข้อ 55/2 เครื่องวัดความชื้นข้าวต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เครื่องวัดต้องประกอบด้วยส่วนแสดงค่าหลักและอาจประกอบด้วยส่วนพิมพ์ค่าหลักด้วยก็ได้ ในกรณีที่เครื่องวัดเป็นแบบเครื่องวัดที่แสดงค่าโดยตรงต้องแสดงผลของการวัดเป็นค่าปริมาณความชื้น และถ้าเครื่องวัดนี้ประกอบด้วยส่วนพิมพ์ค่า ต้องพิมพ์ค่าเป็นค่าปริมาณความชื้นเช่นกัน ในกรณีที่เครื่องวัดเป็นแบบเครื่องวัดที่ไม่แสดงค่าโดยตรง ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากพิจารณาด้วยตารางแปลงค่าแล้วจะต้องแสดงผลของการวัดเป็นค่าปริมาณความชื้น
(2) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก
(ก) ความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่มากกว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา
(ข) ตัวชี้ค่าต้องมีขนาดความกว้างโดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั้นหมายมาตรา
(ค) ระยะห่างระหว่างตัวชี้ค่ากับระนาบของขั้นหมายมาตราต้องไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
(ง) ถ้าตัวชี้ค่าและขั้นหมายมาตราอยู่ต่างระนาบกัน ปลายของตัวชี้ค่าต้องยื่นไปทับแนวขั้นหมายมาตรา
(จ) ถ้าตัวชี้ค่าอยู่ระนาบเดียวกันกับขั้นหมายมาตรา ระยะห่างระหว่างปลายของตัวชี้ค่ากับปลายสุดของขั้นหมายมาตรา ต้องไม่เกิน 1 มิลลิเมตร
(3) ส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัล
(ก) ขนาดของตัวเลขที่แสดงค่าปริมาณความชื้นต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
(ข) แสดงค่าปริมาณความชื้นหรือขั้นหมายมาตราสามัญต่อเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการวัด
(4) เครื่องวัดที่มีส่วนพิมพ์ค่าต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) ต้องพิมพ์ค่าปริมาณความชื้นที่เป็นค่าปริมาณความชื้นที่วัดได้โดยตรงเท่านั้น
(ข) ต้องไม่พิมพ์ค่าปริมาณความชื้นจนกว่าขั้นตอนการวัดได้ดำเนินการสิ้นสุดลง
(ค) ต้องไม่พิมพ์ค่าปริมาณความชื้นเมื่อค่าปริมาณความชื้นของตัวอย่างมีค่าเกินพิสัยการวัดของเครื่องวัด
(5) เครื่องวัดต้องแสดงค่าได้ถูกต้องในพิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดที่กำหนดโดยผู้ผลิต ทั้งนี้ พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดจะต้องไม่ต่ำกว่า 20 องซาเซลเซียส
(6) เครื่องวัดที่มีส่วนตั้งศูนย์หรือกลไกปรับจุดทดสอบ กลไกนั้นจะสามารถปรับได้ต่อเมื่อใช้อุปกรณ์ที่แยกส่วนออกจากกลไกเท่านั้น เว้นแต่เครื่องวัดที่จำเป็นต้องให้ผู้วัดดำเนินการปรับหาค่าที่เครื่องวัดวัดได้เอง
"ข้อ 55/3 เครื่องวัดต้องแสดงรายละเอียดบนตัวเครื่องหรือแผ่นข้อมูลที่ติดกับตัวเครื่องเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ขนาดตัวอย่างที่ใช้วัดปริมาณความชื้นในแต่ละครั้ง
(2) พิสัยการวัดของเครื่อง
(3) พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่อง
"ข้อ 55/4 เครื่องวัดที่มีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่แยกออกจากเครื่องวัดต่างหากหรือที่ประกอบเข้ากับเครื่องวัด อุปกรณ์เสริมนี้ต้องมีความเหมาะสมและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เครื่องชั่งที่ใช้ชั่งเพื่อกำหนดปริมาณตัวอย่างทดสอบ ต้องมีค่าขั้นหมายมาตราไม่เกิน 10 กรัม โดยมีความคลาดเคลื่อนฝ่ายมากหรือฝ่ายน้อยไม่เกิน 0.5 เท่าของค่าขั้นหมายมาตรา
(2) เครื่องวัดอุณหภูมิต้องเหมาะสมกับเครื่องวัดและมีค่าอ่านละเอียดได้ถึง 0.5 องศาเซลเซียส
(3) ตารางแปลงค่าและตารางแก้ไขค่าสำหรับเครื่องวัดต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อและที่อยู่ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต
(ข) ชนิด รุ่นที่ผลิต หรือรูปแบบของเครื่องวัด
(ค) ปีที่พิมพ์ตาราง
(ง) ชนิดของข้าวที่ใช้ตารางหาค่าปริมาณความชื้น
(จ) ขอบเขตการใช้งาน
(4) เครื่องวัดต้องมีคู่มือการใช้งานแสดงรายละเอียดที่สำคัญของเครื่อง วิธีการใช้เครื่องวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆ
"ข้อ 55/5 เครื่องวัดที่แสดงค่าโดยตรงต้องมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) เครื่องวัดที่สามารถวัดปริมาณความชื้นของข้าวได้หลายชนิดต้องแสดงสัญลักษณ์ หรือวิธีการวัดความชื้นของข้าวแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
(2) ค่าขั้นหมายมาตราต่ำสุดของส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าที่แสดงค่าหรือพิมพ์ค่ปริมาณความชื้นต้องไม่มากกว่า 0.2
"ข้อ 55/6 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของเครื่องวัดความชื้นข้าวให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี้


แบบมาตรา อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
สำหรับการให้คำรับรองชั้นแรก และการให้คำรับรองชั้นหลัง (ร้อยละ)
สำหรับการตรวจสอบ

(ร้อยละ)
 ข้าวมาตรฐาน ที่มีปริมาณความชื้น ไม่เกินร้อยละ 16
0.8
1.0
 ข้าวมาตรฐาน ที่มีปริมาณความชื้น เกินร้อยละ 16
 0.05 ของปริมาณความชื้น
ของแบบมาตราข้าวมาตรฐาน
 0.06 ของปริมาณความชื้น ของแบบมาตราข้าวมาตรฐาน
 เครื่องวัดความชื้นข้าว
0.8
1.0"


ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 แห่งกฎกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 89 อายุคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้


เครื่องชั่งตวงวัด อายุคำรับรอง
(นับตั้งแต่วันที่ให้คำรับรอง)
 1. เครื่องวัดความชื้นข้าว
2 ปี
 2. มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ
2 ปี
 3. มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขายส่ง
2 ปี
 4. เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป
2 ปี
 5. เครื่องชั่งตวงวัดทุกชนิดที่ให้คำรับรองโดยผู้ซ่อม
60 วัน"


*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำเครื่องวัดความชื้นข้าวมาใช้เป็นเครื่องวัดหาค่าปริมาณความชื้นของข้าวเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม สมควรกำหนดให้เครื่องวัดความชื้นข้าวเป็นชนิดของเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่ง พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ตลอดจนกำหนดลักษณะ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรองของเครื่องวัดความชื้นข้าว และโดยที่มาตรา 8 วรรคสอง มาตรา 16 มาตรา 26 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 บัญญัติให้กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่ง พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ลักษณะ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
     
Update