แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการบริหารกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
พ.ศ. 2547
 

:: บทนิยาม มาตรา 1
:: หมวด1 คณะกรรมการ มาตรา 2-10
:: หมวด2 การรับเงิน มาตรา 11-15
:: หมวด3 การใช้จ่ายเงินกองทุน มาตรา 16-20
:: หมวด4 การเก็บรักษาเงิน มาตรา 21-22
:: หมวด5 การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา 23-27
:: หมวด6 เบ็ดเตล็ด มาตรา 28-29


 
     

     
 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (18) แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และมาตรา 10/2 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
"หลักฐานการจ่าย" หมายความว่า หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว
"ใบสำคัญคู่จ่าย" หมายความว่า หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
"ใบเสร็จรับเงิน" หมายความว่า หลักฐานการรับเงินที่กองทุนออกให้แก่ผู้ชำระเงิน
"เจ้าหน้าที่การเงิน" หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือตำแหน่งอื่นซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รับจ่ายเงินของกองทุนด้วย
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

:: หมวด 1 คณะกรรมการ
ข้อ 2 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 10/2 แห่ง พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522
(2) อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้ในข้อ 16
(3) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ 3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ข้อ 4 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ 5 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(6) คณะรัฐมนตรีให้ออก
ข้อ 6 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระตามข้อ 5 ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง แต่ถ้าวาระของกรรมการผู้นั้นเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะแต่งตั้งกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ข้อ 7 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งจนครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น
ข้อ 8 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 9 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ข้อ 10 ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2523

:: หมวด 2 การรับเงิน
ข้อ 11 การรับเงินเข้ากองทุน ให้รับโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
(2) โดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกำหนด
ข้อ 12 เช็คที่จะรับทุกกรณีต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) มิใช่เช็คโอนสลักสลัง
(2) มีรายการครบถ้วนตามมาตรา 988 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3) วันที่ออกเช็คจะต้องเป็นวันที่นำเช็คนั้นมาชำระหรือเป็นเช็คที่ลงวันที่ก่อนวันชำระไม่เกินเจ็ดวัด และมิใช่เช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า
(4) เป็นเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายเงินแก่ "กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน" และขีดฆ่าคำว่า "ผู้ถือ" ออก
ข้อ 13 ให้เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รับเงินชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง
ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ 14 เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้รับชำระเงินตามข้อ 13 แล้ว ให้ทำการบันทึกรายการรับเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ได้รับเงินนั้น
ข้อ 15 เงินที่กองทุนได้รับให้เจ้าหน้าที่การเงินนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ 22 ภายในวันที่ได้รับเงินหรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป

:: หมวด 3 การใช้จ่ายเงินกองทุน
ข้อ 16 เงินกองทุน ให้ใช้โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ในกรณีต่อไปนี้
(1) เป็นเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการลดอุบัติเหตุตามโครงการหรือแผนงานของกรมการขนส่งทางบก
(2) เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(4) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นอันจำเป็นของกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายการพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ติดตามคดี การดำเนินการยึดและอายัด การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการฟ้องไล่เบี้ย หรือเรียกเงินคืนกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
ข้อ 17 ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินของกองทุน
ข้อ 18 การจ่ายเงินให้จ่ายโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ค
(3) โดยทางธนาคารตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
ข้อ 19 การจ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ 17 ลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย หรือใบสำคัญคู่จ่าย หรือหลักฐานการขอรับชำระหนี้ทุกฉบับ หรืองบหน้าหลักฐานการจ่ายหรือใบสำคัญคู่จ่ายก็ได้
ข้อ 20 การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินทุกราย เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องบันทึกรายการจ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วแต่กรณี ภายในวันที่จ่ายเงินนั้น

:: หมวด 4 การเก็บรักษาเงิน
ข้อ 21 การเก็บรักษาเงินให้ดำเนินการตามระเบียบ การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 หมวด 3 ว่าด้วยข้อกำหนดในการเก็บรักษาเงิน โดยอนุโลม
ข้อ 22 ให้กรมการขนส่งทางบกเปิดบัญชีเงินฝากในนามของ "กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน" กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

:: หมวด 5 การบัญชีและการตรวจสอบ
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรมการขนส่งทางบก ทำหน้าที่ตรวจสอบแล้วรายงายผลการตรวจสอบในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อธิบดีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(1) บัญชีทางการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติทางการเงินและทรัพย์สินถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ หลักฐานและเอกสารทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การบันทึกรายการบัญชี รวมทั้งรายงานทางการบัญชี ได้ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
(2) การบริหารและดำเนินงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่า คณะกรรมการได้บริหารและดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อ 24 ให้กองคลัง กรมการขนส่งทางบก จัดทำบัญชีและบันทึกบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้จัดทำรายงานการเงิน ดังนี้
(1) ทุกสิ้นเดือนให้จัดทำรายงานรับจ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจำเดือนของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
(2) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ 25 หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชีจะต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี
ในกรณีที่เป็นหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่ไม่ใช่หลักฐานแห่งการก่อหนี้ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินรวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงิน ที่หมดความจำเป็นในการใช้เป็นหลักฐานแห่งการก่อหนี้ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินเพราะได้มีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวแล้ว และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว หรือเป็นเอกสารที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือการใดๆ อีก ให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการเสนองบแสดงฐานะการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ 27 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีของกองทุน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนทุกรอบปีบัญชี
เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้กองทุนรายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินเสนอต่อรัฐมนตรี และให้ส่งสำเนางบการเงินให้กรมบัญชีกลางเพื่อทราบ

:: หมวด 6 เบ็ดเตล็ด
ข้อ 28 วิธีปฏิบัติอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวงนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ 29 ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขึ้น เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน และโดยที่มาตรา 10/2 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 บัญญัติให้การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การบริหารกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
นิกร จำนง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 
     
Update