แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง แทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 39 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"สถานศึกษา" หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ แต่ละแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
"ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น" หมายความว่า หน่วยงานการศึกษาของรัฐ
แต่ละแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ความสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(2) ความพร้อมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(3) การสนับสนุนให้สถานศึกษาและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นสามารถพัฒนาให้พึ่งพาตนเองได้
ข้อ 3 ลักษณะของงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษา และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้มี ดังต่อไปนี้
(1) งานเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และงานคดีอื่น
(2) งานเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
(3) งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
(4) งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(5) งานเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
(6) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 4 เมื่อสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นยื่นคำขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบกับคำขอ ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแห่งนั้น และกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของงานที่จะปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน ตามกรณีหนึ่งกรณีใดที่กำหนดในข้อ 3
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาในการรับผิดชอบปฏิบัติงานแทนคราวละไม่เกินสองปี
ข้อ 5 การรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนตามข้อ 4 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ไปปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) การปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนอาจดำเนินการในงานใดทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร
(3) มอบหมายให้สถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแห่งอื่นในเขตพื้นที่การศึกษานั้น หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน
ข้อ 6 ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนตามข้อ 4 ได้ไม่ว่ากรณีใด ให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่อาจรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้นั้น ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว เพื่อให้พิจารณาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแห่งนั้นต่อไป

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 39 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 บัญญัติให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการ ตามที่กำหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะของงานที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
     
Update