แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 11 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และมาตรา 29 (5) แห่งพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
(5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ข้อ 2 เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะหรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก และค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
(1) ไมโครโฟนไร้สาย ความถี่วิทยุ 33 - 50 เมกะเฮิรตซ์ 88 - 108 เมกะเฮิรตซ์ 165 - 210 เมกะเฮิรตซ์ และ 470 - 490 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์ และความถี่วิทยุ 902 -960 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 30 มิลลิวัตต์
(2) โทรศัพท์ไร้สาย ความถี่วิทยุ 1.6 - 1.8 เมกะเฮิรตซ์ 30 - 50 เมกะเฮิรตซ์ และ 54 - 74 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์
(3) เครื่องวิทยุคมนาคมควบคุมการทำงานระยะไกล ความถี่วิทยุ 26.965 - 27.405 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ และความถี่วิทยุ 30 - 50 เมกะเฮิรตซ์ และ 300 - 500 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์
(4) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ความถี่วิทยุสำหรับประชาชน (Citizen Band) ความถี่วิทยุ 26.965 - 27.405 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์
(5) เครื่องวิทยุคมนาคมระบบสัญญาณเตือนภัยภายในบริเวณเฉพาะ ความถี่วิทยุ 300 - 500 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์
(6) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้กับเครื่องมือทางการแพทย์ความถี่วิทยุ 300 - 500 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์
(7) เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
(8) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุนำทาง (Radionavigation Service) เครื่องรับวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุนำทางผ่านดาวเทียม (Radionavigation-Satellite Service) เครื่องรับวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาตำแหน่ง (Radiolocation Service) หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาตำแหน่งผ่านดาวเทียม (Radiolocation-Satellite Service)
(9) เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ (Radar application) ความถี่วิทยุ 5.725 - 5.875 กิกะเฮิรตซ์ 10 - 10.6 กิกะเฮิรตซ์ 24.05 - 24.25 กิกะเฮิตรซ์ และ 76 - 81 กิกะเฮิรตซ์ กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) ไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์
(10) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ความถี่วิทยุต่ำกว่า 135 กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) ไม่เกิน 150 มิลลิวัตต์
(11) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ความถี่วิทยุ 13.553 - 13.567 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) ไม่เกิน 5 มิลลิวัตต์
(12) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ความถี่วิทยุ 2400 - 2500 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P.) ไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์
ข้อ 3 เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะหรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี ใช้ และนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
(1) เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ หรือที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป ซึ่งใช้สถานีควบคุมกลางร่วมกัน
(2) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ความถี่วิทยุสำหรับประชาชน (Citizen Band) ความถี่วิทยุ 26.965 - 27.405 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งสูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ แต่ไม่เกิน 500 มิลลิวัตต์
(3) เครื่องส่งสัญญาณภาพหรือภาพและเสียง ความถี่วิทยุ 510 - 790 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์
(4) อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TVRO) เพื่อการรับชมโดยเฉพาะซึ่งมิได้มีการนำสัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(5) อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก
(6) เครื่องวิทยุคมนาคมควบคุมการทำงานระยะไกล ความถี่วิทยุ 26.965 - 27.405 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งสูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ แต่ไม่เกิน 500 มิลลิวัตต์
(7) โทรศัพท์ไร้สายที่ใช้ในกิจการส่วนบุคคล ความถี่วิทยุ 1900 - 1906 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์
(8) เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ความถี่วิทยุสำหรับประชาชน (Citizen Band) ย่านความถี่วิทยุ 78 เมกะเฮิรตซ์ และ 245 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งไม่เกิน 500 มิลลิวัตต์
ข้อ 4 เครื่องวิทยุคมนาคมที่เป็นเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรวงผึ้ง (Cellular) เครื่องวิทยุติดตามตัว (Radio Paging) หรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่านดาวเทียม (Global Mobile Personal Communications by Satellite : GMPCS) ที่มีตราอักษร แบบ หรือรุ่นที่ได้ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมี นำเข้า นำออก และค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ 5 เครื่องวิทยุคมนาคมที่เป็นเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรวงผึ้ง (Cellular) เครื่องวิทยุติดตามตัว (Radio Paging) หรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่านดาวเทียม (Global Mobile Personal Communications by Satellite : GMPCS) ที่เป็นเครื่องลูกข่ายของผู้ให้บริการในประเทศหรือผู้ให้บริการในต่างประเทศได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้า และนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อ 6 เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ความถี่วิทยุสำหรับประชาชน (Citizen Band) ย่านความถี่วิทยุ 78 เมกะเฮิรตซ์ และ 245 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งสูงกว่า 500 มิลลิวัตต์ ที่ผู้มีหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นได้รับความยินยอมให้มี หรือให้ใช้จากผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ได้รับใบอนุญาตมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นแล้ว ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมีหรือใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นไปให้บุคคลอื่น ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
ข้อ 7 เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นที่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่นมี หรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้น ได้รับความยินยอมให้มีหรือให้ใช้จากผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ได้รับใบอนุญาตมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นแล้ว ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตมีหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว แต่การมีหรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นต้องเป็นไปตามสิทธิของประเภทใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม ประจำสถานีวิทยุคมนาคมสมัครเล่นที่ผู้นั้นได้รับ แต่ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์เครื่องวิทยุคมนาคมนั้นไปให้บุคคลอื่น ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
ข้อ 8 อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2536) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ที่ได้นำไปประกอบเข้าหรือใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตอีก
ข้อ 9 ให้สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
(1) สถานีวิทยุคมนาคมลูกข่ายที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ หรือที่ใช้ในกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมแก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป ซึ่งใช้สถานีควบคุมกลางร่วมกัน
(2) สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TVRO) เพื่อการรับชมโดยเฉพาะซึ่งมิได้มีการนำสัญญาณไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
(3) สถานีรับสัญญาณโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก
(4) สถานีโทรศัพท์ไร้สายที่ใช้ในกิจการส่วนบุคคล ความถี่วิทยุ 1900 - 1906 เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งออกอากาศไม่เกิน 10 มิลลิวัตต์
ข้อ 10 ให้สถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ 2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวิทยุคมนาคมมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นเหตุให้มีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมกันอย่างแพร่หลาย สมควรอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการบางประเภท โดยยกเว้นให้ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตในบางกรณีเป็นการเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตได้ใช้บังคับตั้งแต่ พ.ศ. 2536 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง สมควรปรับปรุงเป็นฉบับเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
     
Update