แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่นตามพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 อัตราไปรษณียากรสำหรับบริการไปรษณีย์ในประเทศให้กำหนด ดังนี้


ลำดับที่ ประเภท พิกัดน้ำหนัก อัตรา (บาท)

1

2
34

5

 จดหมาย

 ไปรษณียบัตร
 ของตีพิมพ์ เครื่องอ่านสำหรับคนเสียจักษุ
 พัสดุไปรษณีย์

 ไม่เกิน 20 กรัม
 เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม
 เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม
 เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม
 เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม
 เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม

 ไม่เกิน 50 กรัม
 เกิน 50 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม
 เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม
 เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม
 เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม
 เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม
 ส่วนที่เกิน 2,000 กรัม คิด 1,000 กรัมละ
 (เศษของ 1,000 กรัมให้นับเป็น 1,000 กรัม)
 ไม่เกิน 7,000 กรัม

 ไม่เกิน 1,000 กรัม
 ส่วนที่เกิน 1,000 กรัม คิด 1,000 กรัมละ
 (เศษของ 1,000 กรัมให้นับเป็น 1,000 กรัม)


3
5
9
15
25
45
2
3
4
6
8
13
25
12

ไม่ต้องชำระ

20
15


ข้อ 2 อัตราไปรษณียากรสำหรับบริการต่างประเทศให้เรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงกับต่างประเทศ
ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการการเงินในประเทศให้กำหนด ดังนี้


ลำดับที่ ประเภท วงเงินหรือชนิดราคา อัตรา (บาท)

1


2

 ธนาณัติในประเทศ


 ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

 1,000 บาทแรก
 ส่วนที่เกิน 1,000 บาท คิด 1,000 บาทละ
 (เศษของ 1,000 บาท ให้นับเป็น 1,000 บาท)
 ชนิดราคา 5 บาท
 ชนิดราคา 10 บาท
 ชนิดราคา 20 บาท
 ชนิดราคา 50 บาท
 ชนิดราคา 100 บาท
 ชนิดราคา 200 บาท
 ชนิดราคา 500 บาท

10
2

1
2
3
4
5
8
10ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการการเงินต่างประเทศให้เรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงกับต่างประเทศ
ข้อ 5[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับบริการไปรษณีย์ในประเทศ บางส่วนได้กำหนดไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ซึ่งในปัจจุบันสภาวการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการให้บริการได้ปรับสูงขึ้น ทำให้อัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับบริการไปรษณีย์ในประเทศไม่สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ฉะนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการและเพื่อให้กิจการไปรษณีย์สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพิ่มขึ้น จึงสมควรปรับปรุงอัตราไปรษณียากรสำหรับบริการไปรษณีย์ในประเทศเสียใหม่ และโดยที่มาตรา 10 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
     
Update