แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2546
ข้อ 2 ให้บริษัทจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบสามเดือนในอัตราร้อยละหนึ่ง ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
การคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เกณฑ์สิทธิโดยให้นำเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบสามเดือนใดแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบสามเดือน นั้นมารวมคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยของรอบสามเดือนนั้น
ข้อ 3 การจ่ายเงินสมทบตามข้อ 2 บริษัทจ่ายดังนี้
(1) เงินสด เช็ค หรือดร๊าฟ
(2) โอนเงินจ่ายเข้าบัญชีกองทุนที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินสมทบเป็นเช็คหรือดร๊าฟ บริษัทจะต้องสั่งจ่ายกองทุนและเช็คหรือดร๊าฟนั้นต้องเป็นเช็คหรือดร๊าฟที่ไม่ลงวันที่ล่วงหน้า
ข้อ 5 ในกรณีที่บริษัทส่งเงินสมทบเพื่อจ่ายให้แก่กองทุนเกินจำนวนที่ต้องชำระในรอบสามเดือนใด ให้บริษัทยื่นคำร้องตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดเพื่อขอนำเงินในส่วนที่เกินนั้นไปจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนในรอบสามเดือนต่อๆ ไปได้จนกว่าเงินในส่วนที่เกินนั้นจะหมดลง
ข้อ 6[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2546 ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับลดอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จากอัตราร้อยละหนึ่งจุดสองห้าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยเป็นอัตราร้อยละหนึ่ง ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547
วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
     
Update