แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการขอการออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับใบอนุญาตค้าน้ำมันเฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากร หรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7" ให้หมายความรวมถึงผู้ค้าน้ำมันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิง ในเขตปลอดอากรหรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบริษัทจำกัดตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีสำนักงานสาขาในประเทศไทย
(2) มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และต้องไม่ลดทุนจดทะเบียนให้เหลือน้อยกว่าสองล้านบาทตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ 3 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามข้อ 2 ให้ยื่นคำขอต่อกรม ธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน ในกรณีเป็นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่างประเทศ ต้องมีการรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย หรือกระทรวงการต่างประเทศ โนตารี พับลิค หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ
(2) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์สำนักงานสาขาในประเทศไทยของนิติบุคคลต่างประเทศ
(3) งบการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
(4) แบบขอความเห็นชอบปริมาณการค้าประจำปี
(5) แผนการดำเนินงานที่แสดงถึงความสามารถในการเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7
(6) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ข้อ 4 รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้ชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ข้อ 5 การขอรับใบแทนใบอนุญาตแทนฉบับเดิมที่ชำรุด ให้ส่งคืนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือในกรณีเป็นการขอรับใบแทนเพราะเหตุสูญหาย ให้ยื่นหลักฐานการแจ้งความสูญหายด้วย โดยให้ยื่นคำขอต่อกรมธุรกิจพลังงาน
ข้อ 6 คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 7 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์และวิธีการขอและออกใบอนุญาตหรือใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน พ.ศ. 2545 หากประสงค์จะประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากร หรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรตามกฎกระทรวงนี้ด้วย ให้ดำเนินการแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ให้กรมธุรกิจพลังงานออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตามวรรคหนึ่งและในกรณีที่ผู้ค้าน้ำมันนั้นต้องแจ้ง หรือแสดงรายการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ สำหรับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ให้ผู้ค้าน้ำมันดังกล่าวแจ้งหรือแสดงรายการของการค้าน้ำมันในเขตปลอดอากร หรือระหว่างเขตปลอดอากรตามวรรคหนึ่งแยกเป็นการเฉพาะ
ข้อ 8 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมคำขอ ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน และค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตปลอดอากร หรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร สำหรับคำขอที่ได้ยื่นภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2547 ในอัตราร้อยละหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมคำขอ ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันและค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมรายปี และหลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ค้าน้ำมันและผู้ขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2545 เฉพาะในปีแรกนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน
ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมรายปี และหลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ค้าน้ำมันและผู้ขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2545 มาใช้บังคับกับการชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ข้อ 9 ในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์และวิธีการขอและออกใบอนุญาตหรือใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน พ.ศ. 2545 และได้แจ้งขอประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง เฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากรหรือระหว่างเขตปลอดอากรตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้นำปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสองกรณีมารวมกันเป็นฐานในการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมรายปี และหลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ค้าน้ำมันและผู้ขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2545

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานในภูมิภาค เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมซื้อขายน้ำมัน สมควรกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการขอ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับใบอนุญาตค้าน้ำมัน เฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากรหรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เพื่อจูงใจให้ผู้ค้าน้ำมันในต่างประเทศเข้ามาทำการค้าในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2547
พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 
     
Update