แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
ข้อ 2 สุราที่ขอคืนค่าภาษีสุราได้ต้องเป็นสุราที่อยู่นอกโรงงานซึ่งแปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป โดยปรากฏข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) สี กลิ่น รส หรือแรงแอลกอฮอล์ของสุรามีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม
(2) ขุ่น หรือมีตะกอน
(3) มีคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารปนเปื้อนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด
ข้อ 3 ให้เจ้าของสุราที่ประสงค์จะขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราตาม ข้อ 2 ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานการชำระภาษีสุราต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด
การขอคืนค่าภาษีสุราตามวรรคหนึ่ง ให้ขอคืนได้ครั้งละไม่เกินสี่แสนลิตร และการขอคืนค่าภาษีสุราคราวต่อไปจะกระทำได้เมื่อได้รับค่าภาษีสุราที่ได้ขอไว้ก่อนแล้ว
ข้อ 4 เมื่อได้รับคำขอตามข้อ 3 ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไปตรวจนับจำนวนสุราตามคำขอดังกล่าว และออกใบอนุญาตขนสุรานั้นเพื่อนำสุราดังกล่าวกลับคืนโรงงานสุรา
ข้อ 5 เจ้าของสุราที่ประสงค์จะขอคืนค่าภาษีสุราต้องพิสูจน์ต่อคณะกรรมการที่อธิบดีแต่งตั้งให้ปรากฏว่า สุราดังกล่าวเป็นสุราที่มีลักษณะที่ขอคืนค่าภาษีสุราได้ตามข้อ 2
ข้อ 6 เมื่อคณะกรรมการรายงานผลการพิสูจน์จนเป็นที่พอใจของอธิบดีแล้วว่าสุรานั้นได้แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป ให้อธิบดีสั่งคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป
ข้อ 7 คำขอคืนค่าภาษีสุราที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอธิบดี ให้ถือว่าเป็นคำขอคืนค่าภาษีสุราตามกฎกระทรวงนี้
การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอตามวรรคหนึ่งที่ได้กระทำไปแล้วตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 ให้เป็นอันใช้ได้สำหรับการดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้อ 8 ให้อธิบดีมีอำนาจวางระเบียบและแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป เพื่อกำหนดรายละเอียด และคุณสมบัติของสุราที่นำมาขอคืนภาษีให้ชัดเจน และให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update