แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาตการตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง มาตรา 20 วรรคสอง และมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
(5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
(6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรมทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามแบบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด พร้อมทั้งส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือภาพหรือคำชี้แจงแสดงลักษณะ โดยละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอย่างน้อยต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) แผนผังแสดงกรรมวิธีการทำโดยย่อ
(2) รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(3) แผนภูมิและรายละเอียดแสดงวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในกรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ให้แสดงแผนภูมิและรายละเอียด วิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระหว่างทำและสำเร็จรูปแล้วในต่างประเทศ
(4) รายละเอียดแสดงวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(5) รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(6) ปริมาณผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สามารถทำได้หรือที่จะนำเข้าและคาดว่าจะจำหน่ายได้ต่อเดือนหรือปี
(7) หนังสือรับรองหรือสำเนาใบสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
(8) เอกสารแสดงข้อกำหนดรายการของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ก่อนแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตจะไม่ส่งมอบหลักฐานตาม (1) (3) และ (5) ก็ได้
ในกรณีผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชนิดเดียวกันหลายรายจากสถานที่ผลิตเดียวกัน และมีผู้ยื่นหลักฐานตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ไว้แล้ว ให้ผู้นำเข้ารายอื่นได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นหลักฐานตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) แต่ต้องแสดงหนังสือรับรองจากผู้ทำในต่างประเทศว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสถานที่และกรรมวิธีเดียวกัน
ข้อ 3 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอพร้อมทั้งหลักฐานตามข้อ 2 แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบในแต่ละผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามความเหมาะสมซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวทางสากล
เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปในสถานที่ผลิตเพื่อตรวจดูกรรมวิธีการผลิต วิธีทดสอบ ตลอดจนอุปกรณ์การทดสอบ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศสามารถทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยสม่ำเสมอและในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมอีกก็ได้
ข้อ 4 ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรให้เป็นไป ตามแบบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
ข้อ 5 ให้ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรที่ออกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตใหม่
ข้อ 6 บรรดาคำขอรับใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าคำขอนั้นเป็นคำขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการการขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามา เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่มาตรา 16 วรรคสอง มาตรา 20 วรรคสอง และมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 บัญญัติให้การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
พินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
     
Update