กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การพนัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2506 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก กฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ความใน ข้อ 12 (3) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 มิให้ใช้บังคับกับการออกสลากการกุศล บำรุงมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ข้อ 2 ให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่ง เฉพาะกรณีสลากการกุศลบำรุงมูล นิธิคุ้มเกล้า ฯ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหัก รายจ่าย
ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2525
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update