กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
เครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถดังต่อไปนี้ จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่นแปลงสภาพให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก นายทะเบียนคือ
(1) โครงคัสซี
(2) ระบบบังคับเลี้ยว
(3) จำนวนกงล้อและยาง
(4) จำนวนเพลาล้อ
(5) เครื่องกำเนิดพลังงาน
(6) ตัวถัง
(7) สีภายนอกตัวรถ
(8) จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร
(9) จำนวนดวงโคมไฟแสงพุ่งไกล แสงพุ่งต่ำ
(10) ช่วงล้อ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2524
:: (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 78 แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 19 หน้า ฉบับพิเศษ หน้า 43 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2525)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update